Katedra >> Absolventi

Neučitelské studijní obory

Díky znalostem z oblasti geografie, regionálního rozvoje, evropské integrace a dalších nadstavbových disciplín najde absolvent neučitelských studijních oborů uplatnění v institucích veřejné správy, ochrany přírody, orgánech a institucích Evropské unie, v krajinném plánování, cestovním ruchu či soukromé sféře. K uplatnění na trhu práce absolventům výrazně přispívají dovednosti s prací s geografickými informačními systémy, komunikace ve světových jazycích a dovednosti kvalifikovaně analyzovat a interpretovat informace. Již v průběhu studia mají studenti oboru Geografie střední Evropy a Geografie povinnost absolvovat praxi v instituci či organizaci mimo univerzitu, čímž poznávají fungování těchto pracovišť a zároveň získávají zkušenosti a kontakty pro budoucnost.

Učitelské studijní obory

Absolventi získávají kvalifikaci učitele na druhém stupni základní školy podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Kvalifikováni jsou pro přímou pedagogickou činnost ve dvou aprobačních předmětech na 2. stupni základních škol a na nižším stupni víceletých gymnázií.
Absolventi Geo NSŠ získávají kvalifikaci učitele střední školy podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Podle § 8 odst. 1 písm. c) téhož zákona získávají též kvalifikaci učitele druhého stupně základní školy. Absolventi se uplatní jako učitelé na gymnáziích, na středních odborných školách, popřípadě na nižším stupni víceletých gymnázií a na druhém stupni základních škol.

Příklady institucí z odborných praxí studentů

V průběhu studia absolvují studenti oboru Geografie střední Evropy a Geografie odborné praxe v minimálním rozsahu každé z praxí 10 pracovních dnů. V průběhu posledních tří let studenti úspěšně realizovali praxe např. v následujících institucích:

•    Eurocentrum Ústí nad Labem
•    AoPK Karlovy Vary
•    Správa CHKO Labské pískovce
•    Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor regionálního rozvoje
•    Správa NP České Švýcarsko
•    Informační centrum Teplice
•    Sokolovská uhelná, a. s.
•    Česká geologická služba
•    Česká inspekce životního prostředí Ústí nad Labem
•    Krajský úřad kraje Vysočina - odbor informatiky
•    Katastrální úřad pro Ústecký kraj
•    Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem
•    Městský úřad Bílina - odbor životního prostředí
•    Magistrát města Ústí nad Labem - odbor životního prostředí