Výuka >> Bakalářské studium

>> Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

Souhrnné studijní plány ke stažení zde.

 

Anotace studijních oborů

Geografie (Geo)
Geografie je koncipována jako tzv. akademický obor. Jeho absolventi jsou zejména připraveni pro přechod do praxe, mohou však také pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Tento obor poskytuje komplexní vhled do všech základních geografických disciplín, přičemž je kladen akcent na provázanost přírodního a socioekonomického
(humánního či společenského) subsystému krajinné sféry. Základ bakalářského studia oboru Geografie tvoří obecné geografické disciplíny (fyzická geografie a geoekologie, ekonomická geografie, sociální geografie a regionální rozvoj, udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí), regionální geografie a geoinformatika. Společně s poznatky si student osvojuje analytické metody jednotlivých geografických věd a získává schopnost vyhodnocovat a interpretovat geografická data.

Geografie střední Evropy (GSE)
Geografie střední Evropy je koncipována jako tzv. profesně orientovaný obor. Od jeho absolventů se neočekává pokračování v navazujícím magisterském oboru, ať už na stejné nebo jiné vysokoškolské instituci. Tento obor zahrnuje převážně socioekonomické disciplíny a také řadu ne-geografických kurzů, které absolventům dávají širší rozhled v praktických otázkách implementace geografických znalostí ve veřejné správě a v soukromém sektoru. Posílena je i jazyková výbava o druhý jazyk. Studium připravuje odborníky pro oblast mezinárodní a přeshraniční spolupráce. Studium je zaměřeno na problematiku evropské integrace, kulturní a politické prostředí Evropské unie, regionální politiku a rozvoj, životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v evropském prostoru – to vše s důrazem na země střední Evropy.

Geografie dvouoborová (Geo 2ob.)
Studium zahrnuje obecné geografické vzdělání (fyzická geografie, sociální geografie, regionální geografie) a zkušenosti z práce s geografickými informačními systémy. Specializované předměty jsou zaměřeny na problematiku regionálního rozvoje, hodnocení krajiny a životní prostředí. Geografie je v rámci tohoto oboru kombinována s jinými předměty – především v rámci Přírodovědecké fakulty (biologie, fyzika, chemie a matematika), Filozofické fakulty (historie, politologie, německý jazyk a literatura) a Pedagogické fakulty (tělesná výchova). Geografie pro dvouoborové studium je nabízena zejména uchazečům, kteří po absolvování bakalářského stupně chtějí pokračovat v navazujícím magisterském dvouoborovém studiu učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a učitelství geografie pro střední školy. Profil absolventa však počítá i s možností pokračovat v neučitelském studiu geografie (díky volbě modulu povinně volitelných kurzů nepedagogického směru), příp. jeho vstupu do praxe a s uplatněním na trhu práce.