Severočeská pobočka ČGS >> historie pobočky

Česká geografická společnost při Akademii věd ČR Je vědeckou společností, která existuje v různých podobách a pod různými jmény již více než 100 let a je tak jednou z nejstarších vědeckých společností u nás. Vznikla v roce 1894 a od téhož roku je vydáván odborný časopis České společnosti zeměpisné, který se také v průběhu doby měnil a dnes nese jméno Geografie – Sborník České geografické společnosti.

Členy společnosti byli v době její existence prakticky všichni naši přední geografové a při prohlížení jednotlivých čísel Sborníku defilují před našima očima příspěvky, které dnes jsou již zapomenuty nebo jsou informace v nich již tak známé, že ani neuvažujeme o době jejich vzniku. Předchůdcem této odborné stavovské společnosti byla společnost, která v sobě sdružovala nejenom geografy, nýbrž i další pracovníky v přírodních vědách. Byl to Klub přírodních věd, vzniklý již v roce 1870. Také v nově vzniklém klubu historiků, založeném 1872, byli účastni i mladí geografové v sekci přírodovědecké. Společnost měla sídlo na Karlově univerzitě v Praze. Snaha o spolek geografů je však ještě starší a souvisí s problémy na univerzitě (česká, německá).

Přípravný výbor pro založení čistě geografické odborné společnosti se schází na počátku roku 1894 a hlavními aktéry jsou J. Metelka a J. Frejlach. Po schválení stanov c. k. komisí v Praze se 1. května 1894 schází v Měšťanské besedě v Praze za předsednictví profesora Kopistky první valná hromada. Schvalovaly se stanovy a první výkonný výbor. Předsedou se stal profesor geologie J. N. Woldřich. Dalšími členy byli profesor Augustin a F. Sobek, dr. Metelka, dr. Frejlach. Knihovníkem J. Kořenský a sekretářem H. Kollmann.

Současně bylo rozhodnuto o vydávání Sborníku zeměvědného. Dnešní ČGS navazuje na vše pozitivní, co bylo ve společnosti vykonáno a svou velikostí členské základny patří k větším odborným společnostem v Akademii věd ČR. Postupem doby byly ustavovány i další regionální pobočky po celém tehdejším Československu před i po válce.

Severočeská pobočka vznikla 27. listopadu 1961 na zeměpisném pracoviště tehdejší Vyšší pedagogické školy v Ústí nad Labem. Nejprve se sešel přípravný výbor, který na svém jednání projednal organizační a administrativní náležitosti. Jeho členy byli M. Havrda (vedoucí katedry zeměpisu na nově vzniklém pedagogickém institutu po zrušení Libereckého kraje a převedení tehdejší katedry z vysoké školy v Liberci do Ústí nad Labem). V. Němeček, B. Štěpán, M. Špůr a S. Suchevič, všichni pracovníci nové katedry.

Zakládající členská schůze tvořená členy výboru a 10 novými členy (mezi nimiž byli M. Hanzlíková a P. Jančárek a J. Zichová z Mostu, M. Kincl z Lovosic, V. Mostecký a V. Železný z Litoměřic, V. Matějka z Teplic, V. a M. Novákovi z Terezína, F. Pinc z Ústí nad Labem, většinou učitelé nového Pedagogického institutu) schválila všechny potřebné dokumenty. Pobočka začala vyvíjet velmi intenzivní činnost a již v roce následujícím organizovala v Teplicích IX. Sjezd celé Geografické společnosti.

Hlavní činností byla práce s učiteli v okruhu působnosti. Prostředkem byly zajímavé a hojně navštěvované přednášky k odborným tématům nebo přednášky s filmy a diapozitivy z cest. Byly organizovány i exkurze a zájezdy pro studenty Institutu i učitele z praxe. V průběhu doby byl ustaven i studentský odbor, který organizoval studenty v jejich aktivitách. Zde je dobré připomenout práci doc. J. Charváta, který byl duší řady akcí. Pobočka měla ve svých řadách nejenom vynikající geografy (geology, historiky a i jiné odbornosti) z praxe, nýbrž i spoustu schopných učitelů ze všech typů škol. Jejich počet byl vždy blížící se stovce.

V 80. letech 20. století byla ustavena velmi aktivní skupina na Liberecku, kterou organizoval a vedl I. Farský. Tato skupina se po vzniku katedry geografie na Technické univerzitě v Liberci odpojila a dnes je samostatnou pobočkou ČGS. Po roce 1989 nastal v pobočce velký útlum související se změnami ve společnosti. Zanikl studentský odbor (pracoval pak velmi aktivně asi tři roky koncem devadesátých let pod vedením studenta V. Zákoutského a I. Farského). Také mezi učiteli se postupně snížil zájem o členství v ČGS, takže v současnosti čítá Severorčeská pobočka ČGS celkem asi 20 členů z Ústí nad Labem a jeho okolí.

Z větších akcí pořádaných pobočkou lze připomenout organizaci oslav v souvislosti se 150. výročím narození J. Payera v Teplicích, spolu s vydáním sborníků (Krutský, Farský). Do povědomí české geografie se Severočeská pobočka zapsala zvláště spoluorganizací XX. Jubilejního sjezdu České geografické společnosti v roce 2002 (předsedou organizačního výboru byl M. Jeřábek). V regionu pobočka soustavně působí popularizací geografických témat a spolurealizací programů celoživotního vzdělávání pro pedagogy. Mezi pedagogy je znám zvláště Den geografie (dříve pořádán J. Peštovou, nyní Z. Pavlasovou), který každoročně navštíví více než 30 pedagogů, zvláště absolventů ústecké geografie. Mezi studenty a žáky všech typů škol a veřejností je pak známa popularizační akce Týden geografie, která se koná pravidelně v listopadu již od roku 2006 a přitahuje každý rok zhruba 100 zájemců. Program se obvykle sestává z odborných přednášek členů pobočky ČGS, zvaných expertů i studentů katedry geografie, projekcí filmových dokumentů, diskuzních pořadů (Hyde Park) a studentských cestovatelských přednášek.

Do budoucna si lze přát, aby zájem o práci ve společnosti vzrůstal a přicházeli mezi nás noví členové s aktivním přístupem.

Členové katedry v 80. letech 20. stol. (zleva B. Štěpán, K. Kunc, J. Charvát, M. Špůr)

Sestaveno s využitím informací I. Farského a P. Rašky

Pokud je ještě někdo, kdo by nám mohl k práci pobočky dodat nějaké informace, rádi je přivítáme na emailu: silvie.kucerova<at>ujep.cz

zpět >> Severočeská pobočka ČGS