Doc. RNDr. Martin BALEJ, Ph.D.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : docent Další pracovní zařazení : rektor UJEP
Odborné zaměření: geoekologie, krajinná ekologie, hodnocení krajiny
Telefon: +420 475 28 3169 Fax: +420 475 28 3563
Email: martin.balej<at>ujep.cz WWW:
Kancelář č.: 438 Konzultační hodiny: pouze na základě dohody mailem
Vzdělání a odborný růst: 2000 Mgr. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (učitelství matematika - zeměpis)
2008 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (pro obor fyzická geografie)
2009 RNDr. Univerzita Karlova v Praze (fyzická geografie)
2012 Doc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešově (geografie)
Odborné aktivity: 2000-2005 odborný asistent (KGEO PF UJEP)
2005-2010 proděkan pro rozvoj a informatizaci PřF UJEP
2010-2012 odborný asistent (KGEO PřF UJEP)
2012– dosud docent (KGEO PřF UJEP)
2012-2015 vedoucí katedry geografie
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: BALEJ, M., RAŠKA, P., ANDĚL, J., CHVÁTALOVÁ, A. Memory of a landscape - a formative component of regional identity?. In Landscape Modelling: Geographical Space, Transformation and Future Scenarios. Amsterdam: Springer Netherlands, 2010, s. 107-121
BALEJ, M., ANDĚL, J. Typology of the districts in Czechia based on land cover structure. Geografie, 116, No. 2, 2011, s. 172-190. IF=0,787
BALEJ, M. Landscape metrics as indicators of the structural landscape changes – two case studies from the Czech Republic after 1948. Journal of Land Use Science (Taylor and Francis), 2011, DOI 10.1080/1747423X.2011.597443
RAŠKA, P., BALEJ, M., RAŠKA, M. Differential evolution of rockwall and talus cones in abandoned basalt quarries and its implications for restoration management: case study from the Radobyl Hill, N Czech Republic. International Journal of Mining, Reclamation and Environment (Taylor and Francis), 2011, DOI 10.1080/17480930.2011.605547
BALEJ, M., ANDĚL, J., ORŠULÁK, T. Environmental stressors and stress as a natural/human interdisciplinary issue (case study from the Northwestern part of the "Sudetenland"). Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 2007, č. 1-2, s. 53-74.
Odkaz na publikace: https://obd.ujep.cz
Výzkumné projekty: 2000-2004: Výzkumný záměr č. 00002 „Severozápadní Čechy na prahu třetího tisíciletí – regionálně orientovaný výzkum na PF UJEP Ústí n.L.“, podzáměr 000023 „Geografické zhodnocení regionálního rozvoje severozápadních Čech“, kolektiv: J. Anděl (zodpovědný řešitel za podzáměr 000023), spoluřešitel
2004-2009: projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 1J 008/04-DP1 „Metodika hodnocení sociálních a ekologických souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace“, řešitel J. Anděl, spoluřešitel
2006-2008: Grantová agentura ČR, 403/06/0243 „Utváření sociálních struktur na pozadí měnící se kulturní krajiny v období transformace“, řešitel J. Anděl, spoluřešitel
2009-2012: Grantová agentura Akademie věd ČR, IAA311230901 "České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?" řešitel M. Jeřábek, spoluřešitel
2009-2012: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, EE2.3.09.0121 "To je věda, seznamte se" - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje. řešitelka A. Chvátalová, spoluřešitel
Rozvojové projekty: Řešitel či spoluřešitel dalších více než 25 projektů, které nejsou evidovány v Centrální evidenci projektů.
Jedná se o rozvojové programy MŠMT ČR, interní granty UJEP, granty magistrátu města Ústí nad Labem, Fondu rozvoje vysokých škol, Evropského sociálního fondu, Ministerstva zahraničních věcí
Členství v odborných organizacích: 2007-dosud hodnotitel projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (obor geografie, krajinná ekologie, fyzická a sociální geografie)
2009-dosud hodnotitel projektů Grantové agentury Akademie věd ČR (obor geografie, krajinná ekologie, fyzická a sociální geografie)
2009-dosud hodnotitel projektů Fondu rozvoje vysokých škol
2010-dosud hodnotitel projektů Operačního programu Věda a výzkum pro inovace (VaVpI)
2010-dosud hodnotitel projektů programů alfa a omega TA ČR
od 2012 recenzent pro zahraniční časopis Journal of Land Use Science - SCOPUS
od 2011 recenzent pro tuzemský časopis Moravian Geographical Reports (vydavatel Ústav geoniky AV ČR) - SCOPUS
od 2010 recenzent pro tuzemský časopis Oecologica – SEZNAM ČASOPISŮ
od 2008 recenzent pro tuzemský časopis Geoscape
od 2008 recenzent pro zahraniční časopis Journal of Geography and Regional Planning
člen IALE (International Association for Landscape Ecology),
člen ČGS (Česká geografická společnost)
člen PECSRL (Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape)
člen mezinárodní redakční rady zahraničního časopisu Journal of Geography and Regional Planning