RNDr. Silvie R. KUČEROVÁ, Ph.D.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : odborný asistent Další pracovní zařazení :
Odborné zaměření: geografie vzdělávání, geografické vzdělávání, regionální rozvoj
Telefon: +420 475 28 3152 Fax: +420 475 28 3563
Email: silvie.kucerova<at>ujep.cz WWW: https://www.researchgate.net/profile/Silvie_Kucerova
Kancelář č.: 441 Konzultační hodiny: středa 10.00–11.00, čtvrtek 9.00–10.00
Vzdělání a odborný růst: 2004 Bc. Univerzita Karlova v Praze (demografie se sociální geografií)
2006 Mgr. Univerzita Karlova v Praze (sociální geografie)
2007 RNDr. Univerzita Karlova v Praze (didaktika geografie a sociální geografie)
2010 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (regionální a politická geografie)
Odborné aktivity: 2007–2017 katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
2011– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: KUČEROVÁ, S. R., KUČERA, Z., NOVOTNÁ, K. 2018. Formation of a regional image through geography textbooks: The case of north-west Bohemia. Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography, Roč. 72, č. 3, s.
176–195. ISSN 0029-1951.
KUČEROVÁ, S. R. 2016. Strategický marketing geografického vzdělávání: Příklad „firmy“ Zeměpisná olympiáda. Informace ČGS. Roč. 35, č. 1, s. 26–46. ISSN 1213-1075.
KUČEROVÁ, S. R., BLÁHA, J. D., KUČERA, Z. 2015. Transformations of spatial relationships within elementary education provision: A case study of changes in two Czech rural areas since the second half of the 20th century. Moravian Geographical Reports. Roč. 23, č. 1, s. 34–44. ISSN 1210–8812.
KUČEROVÁ, S. R., BLÁHA, J. D., PAVLASOVÁ, Z. 2015. Malé venkovské školy na trhu se základním vzděláváním: Jejich působnost a marketing na příkladu Turnovska. Sociologický časopis. Roč. 51, č. 4, s. 607–636. ISSN 0038-0288.
PERLÍN, R., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. 2010. Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie. Roč. 115, č. 2, s. 161–187. ISSN 1212-0014.
Odkaz na publikace: https://obd.ujep.cz
Výzkumné projekty: GA ČR č. P404/12/P374 „Institucionální spolupráce v regionech jako nástroj překonávání prostorových nerovností v přístupu k elementárnímu vzdělávání“ (2012–2014), řešitelka
GA UK č. 110308 „Marginalizace obcí a regionů v kontextu redukce sítě základních škol v Česku od poloviny 20. století” (2008–2009), řešitelka
GA ČR č. 16-01003S „Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání“ (2016–2018), hl. řešitel J. D. Bláha
Percepce restrukturalizujících se území v souvislostech odlišných forem komodifikace (2015–2016), hl. řešitel J. D. Bláha
GA ČR č. P404/12/1112 „Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech“ (2012–2014), hl. řešitel P. Chromý
Visegrad Fund, Standard Grant No. 21410332 „Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries“ (2014–2015), hl. řešitel V. Hruška
GA UK č. č. 165110 „Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti a jejich role v reprodukci územních identit“ (2010–2012), hl. řešitel D. Reeves
Rozvojové projekty: OPVVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665 „Didaktika - Člověk a příroda A“ (2017–2019), koordinátor UJEP M. Švec
VaV MMRČR č. WD-01-07-1 „Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje“ (2007–2011), hl. řešitel R. Perlín
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost (2003–dosud), členka Hlavního výboru (2014-), http://www.geography.cz/
European Educational Research Association, konvenorka Networku 14 (2008–dosud), http://www.eera-ecer.eu/
Česká asociace pedagogického výzkumu (2008–dosud)
členka redakční rady časopisu Informace České geografické společnosti (výkonná redaktorka 2009–2014), http://www.geography.cz/informace-cgs/
členka redakční rady časopisu Geografické rozhledy (2014–dosud), http://geography.cz/geograficke-rozhledy/
členka rady recenzentů mezinárodního časopisu European Countryside, http://www.european-countryside.eu/
2012–2017 organizační garantka Zeměpisné olympiády, http://www.geography.cz/olympiada/