RNDr. Silvie R. KUČEROVÁ, Ph.D.
People People

Grade: assistant professor Job title:
Specialization: geografie vzdělávání, geografické vzdělávání, regionální rozvoj
Phone: +420 475 28 3152 Fax: +420 475 28 3563
Email: silvie.kucerova<at>ujep.cz WWW: https://www.researchgate.net/profile/Silvie_Kucerova
Office No.: 441 Office Hours: středa 10–11 a čtvrtek 13–15 hodin
Education and professional development: 2004 Bc. Univerzita Karlova v Praze (demografie se sociální geografií)
2006 Mgr. Univerzita Karlova v Praze (sociální geografie)
2007 RNDr. Univerzita Karlova v Praze (didaktika geografie a sociální geografie)
2010 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (regionální a politická geografie)
Professional activities: 2007– katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
2011– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Subjects link: Subjects
Publications: KUČEROVÁ, S. R. 2016. Strategický marketing geografického vzdělávání: Příklad „firmy“ Zeměpisná olympiáda. Informace ČGS. Roč. 35, č. 1, s. 26–46. ISSN 1213-1075.
KUČEROVÁ, S. R., BLÁHA, J. D., KUČERA, Z. 2015. Transformations of spatial relationships within elementary education provision: A case study of changes in two Czech rural areas since the second half of the 20th century. Moravian Geographical Reports. Roč. 23, č. 1, s. 34–44. ISSN 1210–8812.
KUČEROVÁ, S. R., BLÁHA, J. D., PAVLASOVÁ, Z. 2015. Malé venkovské školy na trhu se základním vzděláváním: Jejich působnost a marketing na příkladu Turnovska. Sociologický časopis. Roč. 51, č. 4, s. 607–636. ISSN 0038-0288.
KUČEROVÁ, S. R., NOVOTNÁ, K., HÁTLE, J., BLÁHA, J. D. 2014. Geographical Names Frequency Map as a Tool for the Assessment of Territorial Representations in Geography Textbooks. In: Knecht, P., Matthes, E., Schütze, S., Aamotsbakken, B. (eds.): Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Bildungsmedienforschung. Klinkhardt, BadHeilbrunn, s. 264–275. ISBN 978-3-7815-1991-6.
PERLÍN, R., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. 2010. Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie. Roč. 115, č. 2, s. 161–187. ISSN 1212-0014.
Publications link: https://obd.ujep.cz
Research projects: GA ČR č. P404/12/P374 „Institucionální spolupráce v regionech jako nástroj překonávání prostorových nerovností v přístupu k elementárnímu vzdělávání“ (2012–2014)
GA UK č. 110308 „Marginalizace obcí a regionů v kontextu redukce sítě základních škol v Česku od poloviny 20. století” (2008–2009)
GA ČR č. P404/12/1112 „Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech“ (2012–2014), hl. řešitel P. Chromý
GA UK č. 1238214 „Vliv vybraných činitelů edukačního procesu na způsob percepce Česka žáky“ (2014–2015), hl. řešitelka K. Novotná
Visegrad Fund, Standard Grant No. 21410332 „Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries“ (2014–2015), hl. řešitel V. Hruška
GA UK č. č. 165110 „Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti a jejich role v reprodukci územních identit“ (2010–2012), hl. řešitel D. Reeves
Percepce restrukturalizujících se území v souvislostech odlišných forem komodifikace (2015–2016), řešitelka
GA ČR č. 16-01003S „Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání“ (2016–2018), řešitelka
Other projects: VaV MMRČR č. WD-01-07-1 „Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje“ (2007–2011), hl. řešitel R. Perlín
Membership in professional organizations: Česká geografická společnost (2003–dosud), členka Hlavního výboru (2014-), http://www.geography.cz/
European Educational Research Association, konvenorka Networku 14 (2008–dosud), http://www.eera-ecer.eu/
Česká asociace pedagogického výzkumu (2008–dosud)
European Society for Environmental History (2005–dosud)
členka redakční rady časopisu Informace České geografické společnosti (výkonná redaktorka 2009–2014), http://www.geography.cz/informace-cgs/
členka redakční rady časopisu Geografické rozhledy (2014–dosud), http://geography.cz/geograficke-rozhledy/
členka rady recenzentů mezinárodního časopisu European Countryside, http://www.european-countryside.eu/
organizační garantka Zeměpisné olympiády, http://www.geography.cz/olympiada/