Doc. Mgr. Pavel RAŠKA, Ph.D.
People People

Grade: associate professor Job title: vedoucí katedry / garant jednooborových SO Geografie / člen AS UJEP
Specialization: geomorfologie, geoekologie, urbánní environmentalistika
Phone: +420 475 28 3300 Fax: +420 475 28 3563
Email: pavel.raska<at>ujep.cz WWW: http://lsru.geography.ujep.cz
Office No.: 408 Office Hours: pondělí 10.00–11.30
Education and professional development: 2005 Mgr. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (učitelství geografie - historie)
2011 Ph.D. Masarykova univerzita, Brno (fyzická geografie)
2017 Doc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha (obecná geografie)
Professional activities: 2005-dosud katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
2008-dosud vedoucí Oddělení krajinných syntéz, katedra geografie PřF UJEP
Subjects link: Subjects
Publications: http://www.researcherid.com/rid/H-9646-2016
Publications link: https://obd.ujep.cz/
Research projects: 2006 - 2009 spolupráce: Metodika hodnocení sociálních a ekologických souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace - MPSV 1J 008/04-DP1 (hl. řešitel J. Anděl)
2006 - 2008 spolupráce: Utváření sociálních struktur na pozadí měnící se kulturní krajiny. GAČR 403/06/0243 (hl. řešitel J. Anděl)
2008 - 2011 spolupráce: Geografická bibliografie ČR online. Projekt DC08P02OUK001 - MK0/DC. (hl. řešitel E. Novotná, PřF UK, Praha)
2009 - 2012 spolupráce: České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní. Projekt GAAV ČR IAA 311230901. (hl. řešitel M. Jeřábek)
2010-2011 řešitel: Post-těžební morfodynamika a krajinně ekologické efekty kamenolomů v Českém středohoří. IGA UJEP 2010/11
2011-2012 řešitel: Disturbanční režimy kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří. IGA UJEP 2011/12
2013-2014 řešitel: Referenční báze dokumentárních dat pro výzkum a praktické řešení problematiky geomorfologických hazardů. IGA UJEP 2013/14
2014-2015 řešitel: Krajina-lidé-katastrofy: transformace krajiny a adaptace na náročné přírodní podmínky v historickogeografické perspektivě. IGA UJEP 2014/15
2013-2015 hlavní řešitel: Dokumentární data ve výzkumu sociální percepce a adaptačních strategií vůči vybraným historickým přírodním hazardům v České republice. GA ČR 13-02080P.
2016-2018 hlavní řešitel: Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita. GA ČR 16-02521S.
Other projects: Řešitel a spoluřešitel přibližně 15 rozvojových projektů, financovaných z regionálních zdrojů (Grant města Ústí nad Labem), státním rozpočtem ČR (FRVŠ, RP MŠMT) a z dotačních programů Evropské unie (OP RLZ, OP VK). Projekty byly zaměřeny na rozvoj laboratoří, inovace studijních programů, oborů i jednotlivých kurzů, na popularizaci přírodovědných oborů a na vytváření sítí a vzdělávání výzkumných pracovníků v oborech geografie a regionální rozvoj.
Membership in professional organizations: Česká asociace geomorfologů
Česká geografická společnost
Journal of Geology and Mining Research, American Journal of Geographical Information Systems, GeoScape, AUPO Geographica, Klaudyán (člen redakční rady časopisů)