Doc. RNDr. Ivan BIČÍK, CSc.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : docent Další pracovní zařazení :
Odborné zaměření: změny využívání krajiny (LU), zemědělství a venkov, druhé bydlení, geografické vzdělávání
Telefon: +420 475 28 3153 Fax: +420 475 28 3563
Email: bicik<at>natur.cuni.cz WWW: http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/socgeo/people/bicik1.html
Kancelář č.: 408 Konzultační hodiny: pondělí 10.00–11.00
Vzdělání a odborný růst:
Odborné aktivity:
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: BIČÍK, I. a kol. 2016. Land use changes in the Czech Republic 1845–2010. Socio-economic driving forces. Springer, 215 s.
BIČÍK, I., ANDĚL, J., ZAVADSKÁ, K. 2016. The World´s Major Regions as a part Part of Regional Geography Courses. In: Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J. eds. Current opice in Czech and Central European Geography Education. Springer, s. 211–227.
BIČÍK, I., ŠTYCH, P. 2016. Sucho a změny využívání krajiny. In: Brázdil, R., Trnka, M. a kol. Sucho v Českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Centrum výzkumu globální změny, AV ČR. v.v.i., s. 214–229.
KUPKOVÁ, L., BIČÍK, I., NAJMAN, J. 2013. Land Cover Changes along the Iron Curtain 1990–2006. Geografie, 118(2): 95–115.
BIČÍK, I., KUPKOVÁ, L. et al. 2013. Long Term Land-Use Changes: Case study Czechia 1845–2000. In: Förster, H., Herzberg, J., Zückert, M. eds. Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsocialismus. Rachel Carson Center, Collegium Carolinum, München, s. 67–82.
Odkaz na publikace:
Výzkumné projekty: 2013–2016: Sociální a ekonomické hybné síly ztrát zemědělské půdy v Česku po roce 1900 z regionálního pohledu, Grantový projekt GA ČR.
2010–2012: Regionální diferenciace a potenciální rizika využití ploch jako odraz funkčních změn Česka 1990–2010, Grantový projekt GA ČR
2003-2007: Atlas krajiny. VaV/600/01/03 (za PřF UK)
2005-2007: Hybné síly změn diferenciace využití ploch Česka a sousedních zemí. Perspektivy po přijetí do EU. Grantový projekt GA ČR, č. 205/05/0475
2001-2003: Využití ploch Česka v období transformace. Grantový projekt GA ČR, č. 205/01/1420
1999-2001: Laboratoř pro využití Geografických informačních systémů (GIS) v základním a aplikovaném výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Grantový projekt MŠMT č. VS97100, hl. řešitelé: I. Bičík, M. Braniš
1998-2000: Land Use/Cover Change: Vývoj, souvislosti, perspektivy. Grantový projekt GA ČR, č. 205/98/1184
1997: Stav, vývoj a přehled druhého bydlení v České republice. Grantový projekt GA UK č. 303/1997/B-GEO/PřF
1995-1997: Dlouhodobé tendence vývoje a perspektivy využití ploch ČR z hlediska její současné socioekonomické transformace. Grantový projekt GA ČR, č. 205/95/0611
1995-1997: Harmonizace regionálního rozvoje povodí Kocáby. Grantový projekt MZe ČR, č. 10 606, nositel: I. Bičík, R. Perlín, L. Šefrna
1994: Metodika hodnocení dlouhodobého vývoje využití ploch v ČR. Grantový projekt GA ČR, č. 205/94/0865
Rozvojové projekty: 2005: Koncepce a realizace nového studijního předmětu Geolaboratoř - terénní výuka geografie pro studenty učitelství na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Rozvojový program MŠMT č. 351, hl. řešitelka: D. Řezníčková
2001: Inovace v pregraduální přípravě učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Rozvojový program MŠMT ČR, hl. řešitelka: D. Řezníčková
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost
Koordinátor Amerického semestru
Člen Vědecké rady PřF UK
Šéfredaktor časopisu Geografické rozhledy
Člen komise IGU - Land Use and Land Cover Change
Člen Evropské společnosti pro environmentální dějiny (ESEH)