Doc. RNDr. Ivan BIČÍK, CSc.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : docent Další pracovní zařazení :
Odborné zaměření: změny využívání krajiny (LU), zemědělství a venkov, druhé bydlení, geografické vzdělávání
Telefon: +420 475 28 3153 Fax: +420 475 28 3563
Email: bicik<at>natur.cuni.cz WWW: http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/socgeo/people/bicik1.html
Kancelář č.: 408 Konzultační hodiny: středa 9–14 hodin (pouze na základě dohody mailem)
Vzdělání a odborný růst:
Odborné aktivity:
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace:
Odkaz na publikace:
Výzkumné projekty: 2003-2007: Atlas krajiny. VaV/600/01/03 (za PřF UK)
2005-2007: Hybné síly změn diferenciace využití ploch Česka a sousedních zemí. Perspektivy po přijetí do EU. Grantový projekt GA ČR, č. 205/05/0475
2001-2003: Využití ploch Česka v období transformace. Grantový projekt GA ČR, č. 205/01/1420
1999-2001: Laboratoř pro využití Geografických informačních systémů (GIS) v základním a aplikovaném výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Grantový projekt MŠMT č. VS97100, hl. řešitelé: I. Bičík, M. Braniš
1998-2000: Land Use/Cover Change: Vývoj, souvislosti, perspektivy. Grantový projekt GA ČR, č. 205/98/1184
1997: Stav, vývoj a přehled druhého bydlení v České republice. Grantový projekt GA UK č. 303/1997/B-GEO/PřF
1995-1997: Dlouhodobé tendence vývoje a perspektivy využití ploch ČR z hlediska její současné socioekonomické transformace. Grantový projekt GA ČR, č. 205/95/0611
1995-1997: Harmonizace regionálního rozvoje povodí Kocáby. Grantový projekt MZe ČR, č. 10 606, nositel: I. Bičík, R. Perlín, L. Šefrna
1994: Metodika hodnocení dlouhodobého vývoje využití ploch v ČR. Grantový projekt GA ČR, č. 205/94/0865
Rozvojové projekty: 2005: Koncepce a realizace nového studijního předmětu Geolaboratoř - terénní výuka geografie pro studenty učitelství na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Rozvojový program MŠMT č. 351, hl. řešitelka: D. Řezníčková
2001: Inovace v pregraduální přípravě učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Rozvojový program MŠMT ČR, hl. řešitelka: D. Řezníčková
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost
Koordinátor Amerického semestru
Člen Vědecké rady PřF UK
Šéfredaktor časopisu Geografické rozhledy
Člen komise IGU - Land Use and Land Cover Change
Člen Evropské společnosti pro environmentální dějiny (ESEH)