Mgr. et Mgr. Petr Trahorsch
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : vědecký pracovník Další pracovní zařazení : PhD student
Odborné zaměření: geografické vzdělávání, didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
Telefon: +420 475 28 3126 Fax: +420 475 28 3563
Email: petr.trahorsch@ujep.cz WWW:
Kancelář č.: 438 Konzultační hodiny: pouze na základě dohody emailem
Vzdělání a odborný růst: 2014 (Bc.) Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem (tělesná výchova a geografie)
2016 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (učitelství geografie-tělesné výchovy pro střední školy)
2016– postgraduální studium na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem (Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání)
Odborné aktivity: 2016- katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (vědecký pracovník)
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: TRAHORSCH, P., BLÁHA, J. D., CHYTRÝ, V. 2019. Comparative analysis of the quality of visuals in geography textbooks for ISCED 1 and ISCED 2 levels of education. Review of International Geographical Education Online, 9(2): 264–283.
TRAHORSCH, P. 2018. Skečnouting: tvorba vizuo-textového zápisu. Geografické rozhledy, 27(5): 26–29.
TRAHORSCH, P., BLÁHA, J. D., JANKO, T. 2018. Analýza výzkumu vizuálií v učebnicích na příkladu učebnic s geografickým obsahem. Pedagogická orientace, 28(1): 111–134.
TRAHORSCH, P., BLÁHA, J. D. 2017. Geografická dimenze a využití Postcrossingu ve výuce na středních školách. Geografické rozhledy, 26(4): 12–13.
TRAHORSCH, P. 2016. Hospodářské mapy ve školních atlasech: srovnávací analýza a návrh řešení. 94 s. + 43 s. příloh. Diplomová práce. PřF UJEP, katedra geografie.
Odkaz na publikace:
Výzkumné projekty: TA ČR č. TL02000114 Implementace mapových dovedností do geografické́ výuky v rámci nižšı́ho sekundárního vzdělávání (2019–2021), člen týmu.
GA ČR č. 16-01003S „Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání“ (2016–2018), člen týmu
SGS UJEP „Vizuálie v učebnicích zeměpisu a vlastivědy a jejich vliv na vznik miskoncepcí“ (2017–2019), hlavní řešitel
Rozvojové projekty:
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost (2016–) http://www.geography.cz/
Česká asociace pedagogického výzkumu (2017–)