Rozvojové projekty

V této sekci jsou uvedeny vybrané rozvojové projekty za posledních deset let, u nichž byla katedra geografie řešitelským nebo spoluřešitelským pracovištěm.

Struktura informací o jednotlivých projektech:

  • název,
  • způsob financování (příp. číslo projektu),
  • období během něhož byl projekt řešen (od - do),
  • řešitel,
  • případný odkaz na webové stránky projektu,
  • případné další informace.

SMART City - SMART Region - SMART Community / OP Výzkum, vývoj a vzdělávání / 2018 - 2022 / Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D., Mgr. Martin Dolejš, Mgr. Jan Píša, PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Výzkum přeshraničních rozvojových os / fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe / 2017 - 2018 / Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.

Za změnou je učitel! aneb Strategický přístup k ukotvování globálního rozvojového vzdělávání v českém a polském systému formálního vzdělávání / finanční prostředky EU/EUROPEAID, MZV ČR a České rozvojové agentury / 2013 - 2015 / za UJEP Mgr. Zuzana Pavlasová / RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.

Zřízení laboratoře výuky environmentálních a ekoetologických metod na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně / Fond rozvoje vysokých škol / 2012 / Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink / EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; CZ.1.07/2.4.00/31.001 / 2012 - 2014 / hl. řešitel RNDr. Jan Brus, Ph.D. (UP Olomouc), za UJEP PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Roma population on the peripheries of the Visegrad countries / Romská populace na perifériích visegrádských zemí / Visegrad fund projekt, č. 21120080 / 2012 / za UJEP Mgr. Darina Posová, Ph.D.

InWest: Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj sasko-českého příhraničí / Evropský fond pro regionální rozvoj: Cíl 3 / 2011 - 2014 / Ing. Petr Lauterbach, doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D., PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D./Mgr. Martin Dolejš, koordinátor Mgr. Martin Šlajchrt

INPOK: Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí / Evropský fond pro regionální rozvoj: Cíl 3 / 2011 - 2014 / doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D., koordinátor Mgr. Eva Berrová

Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce / Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR; CZ.1.07/2.2.00/07.0053 / 2010 - 2012 / Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Inovace předmětu Geoinformatika / Fond rozvoje vysokých škol / 2009 / Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Laboratoř geostatistiky a 3D modelování / Fond rozvoje vysokých škol / 2009 / doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Popularizace přírodovědných a technických oborů v rámci severočeského regionu se zaměřením na žáky základních a studenty středních škol / Rozvojový program MŠMT / 2007 / RNDr. Gabriela Dvorníková

Atlas Euroregionu Elbe/Labe jako prostředek vzájemného přeshraničního poznávání / SFMP Phare CBC / 2007 / doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů přírodovědných oborů na PřF UJEP / Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR; CZ.04.1.03/3.2.15.2/0235 / 2007 - 2009 / RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

Rozvoj prostředků směřujících ke zvýšení zájmu o studium v přírodovědných a technických studijních oborech na UJEP / Rozvojový program MŠMT / 2006 / Mgr. Pavel Raška, Ph.D.