Katedra >> Historie a úspěchy

Geografické pracoviště existovalo na škole od jejího počátku. Na původní Vyšší pedagogické škole (zal. 13. 9. 1954) v rámci katedry společenských věd. Na něm působil doc. PhDr. Leopold Joura. V roce 1961 byla zřízena společná katedra zeměpisu-dějepisu-přírodopisu a prací na pozemku. Z ní se brzy v souvislosti s růstem počtu pracovníků vyčlenila samostatná katedra zeměpisu, vedená do roku 1972 RNDr. Miroslavem Špůrem, CSc.

Budova PF UJEP, v níž sídli i katedra geografie

V pozdějších letech se ve vedení pracoviště vystřídali prof. RNDr. Václav Němeček, CSc., doc. RNDr. Bohuslav Štěpán, CSc., doc. RNDr. Jaromír Hajer (katedra geografie a biologie). V letech 1990–1991 vedl již opět samostatnou katedru geografie doc. RNDr. Jan Charvát, CSc., v letech 1991–1999 doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.

Od roku 1999 byl jejím vedoucím doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., který přivedl katedru nejdříve na Ústav přírodních věd. Tento ústav se v roce 2005 transformoval do Přírodovědecké fakulty. První aprobací byla matematika-zeměpis, která „vydržela“ po celou dobu existence školy. Postupně bylo možné studovat geografii v kombinaci s různými předměty (např. ruský jazyk, tělesná výchova, anglický jazyk).

Členové katedry v roce 2013

V současné době se na katedře připravují budoucí odborníci z bakalářského oboru Geografie střední Evropy a učitelé v kombinacích s biologií, dějepisem, matematikou, německým jazykem, občanskou výchovou, tělesnou výchovou. Nabídka aprobačních předmětů se každoročně upravuje. V posledních letech zpravidla nabízíme zájemcům o studium na výběr pět až šest variant oborů.

 

 

 

Úspěchy

Zaměstnanci katedry i její studenti získali během posledních let za jejich vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost níže uvedená ocenění.

2018
Mgr. Ing. Miroslav Duda
– 1. místo v celostátní soutěži agentury Czech Tourism s kategorii „diplomové práce“ v oblasti cestovního ruchu.

2016
Mgr. Pavel Raška, Ph.D. – Zvláštní cena rektora UJEP do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit

2014
Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
– Cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost (2.–3. místo)
PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. – Zvláštní cena rektora UJEP do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit

2013
Ing. Bc. Miroslav Duda cena primátora města Ústí nad Labem za vědeckou a výzkumnou činnost studentů na UJEP
1. místo v celostátní soutěži studentských prací v oboru geografie (kategorie bakalářské práce)
Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
– Zvláštní cena rektora UJEP do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit

2012
Mgr. Jiří Dužár
– cena primátora města Ústí nad Labem za vědeckou a výzkumnou činnost studentů na UJEP
Mgr. Martin Řípa
ocenění v soutěži Absolventská práce Ústeckého kraje 2012

2011
Bc. Jan Kostovič
1. místo v celostátní soutěži Nadace Envioptimum v kategorii přírodovědných prací

Tomáš Málek, absolvent PF UJEP (obory geografie–základy společenských věd a obchodní ruština) z roku 2008. Obhájil na KGEO práci "Hodnocení krajinného potenciálu modelového území" (vedoucí dr. Balej) a na katedře bohemistiky práci (v ruštině, vedoucí doc. Skokan). V letech 2008–11 absolvoval interní aspiranturu na Univerzitě přátelství národů v Moskvě, kde v roce 2011 obhájil disertační práci na téma "Evoluce energetické politiky Ruska a zemí Evropské unie v podmínkách globalizace" v oboru politické problémy mezinárodních vztahů, globálního a regionálního rozvoje.

2010
Mimořádnou cenu rektorky za popularizaci vědy v mezinárodním měřítku obdržel:
doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., PřF

2009
Mgr. Jan Bartoš
2. místo v soutěži GIS Ostrava o nejlepší bakalářskou práci
stipendium starosty MO Ústí nad Labem – město za vynikající studijní výsledky

2004
Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. – Cena rektora za vědu a výzkum (2. místo)
Mgr. Martin Balej – Cena rektora za vědu a výzkum (3. místo)