Navazující studia

Anotace studijních programů

Geografie (Geo N)

Navazující magisterský program je koncipován jako tzv. akademický program. Poskytuje prohloubení geografických znalostí z bakalářského studia. Převažují interdisciplinární kurzy a praktická témata. Studium rozvíjí dovednosti nalézt a posoudit geografické informační zdroje různých typů, analyzovat, interpretovat získané prostorové informace, využívat moderních geoinformatických prostředků a jejich prostřednictvím prezentovat a argumentovat výsledky své práce. Student dále umí aplikovat geoinformatické nástroje do státní správy (evidence nemovitostí, územní ochrana krajiny, územní plánování) a vytvářet GIS projekty řešící konkrétní problémy. V rámci programu jsou zařazeny i kurzy, které budou garantovány odborníky z dalších fakult UJEP. Zvýšená pozornost je věnována diskusi aplikačních možností metod geografického výzkumu. Student je veden k formulaci a návrhu vlastních metodických postupů. Po absolvování oboru má student možnost pokračovat v Ph.D. studiu v oboru Geographies of Transformations na PřF UJEP či v oboru jemu blízkém na jiné vysoké škole, nebo najde uplatnění na trhu práce.

Učitelství geografie pro SŠ (Geo SŠ)

Studijní program je druhým stupněm přípravy na profesi učitele zeměpisu či geografie na ZŠ a SŠ. Studium probíhá ve dvouoborových kombinacích a je určeno především pro absolventy dvouoborových bakalářských studií příslušného oborového zaměření (tj. Geografie pro vzdělávání). Těžiště přípravy tkví ve studiu zvolených aprobačních oborů a jejich oborových didaktik a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z obou oborů, z pedagogiky a psychologie a z obhajoby diplomové práce. Absolventi získávají zákonem danou kvalifikaci učitele pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy. Uchazeči o studium, kteří v bakalářském stupni neabsolvovali geografický studijní program a budou rozhodnutím děkana přijati ke studiu, musí absolvovat modul předepsaných vyrovnávacích geografických kurzů s celkovou dotací 50kreditních bodů.