Navazující studia

Anotace studijních programů

Učitelství geografie pro SŠ (Geo SŠ, akreditováno v rámci IA do 17. 12. 2030, garant doc. J. Anděl)

Studijní program je druhým stupněm přípravy na profesi učitele zeměpisu či geografie na ZŠ a SŠ. Studium probíhá ve dvouoborových kombinacích a je určeno především pro absolventy dvouoborových bakalářských studií příslušného oborového zaměření (tj. Geografie pro vzdělávání). Těžiště přípravy tkví ve studiu zvolených aprobačních oborů a jejich oborových didaktik a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z obou oborů, z pedagogiky a psychologie a z obhajoby diplomové práce. Absolventi získávají zákonem danou kvalifikaci učitele pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy. Uchazeči o studium, kteří v bakalářském stupni neabsolvovali geografický studijní program a budou rozhodnutím děkana přijati ke studiu, musí absolvovat modul předepsaných vyrovnávacích geografických kurzů s celkovou dotací 50kreditních bodů.

Geografie (Geo N, akreditováno v rámci IA do 15. 10. 2029, garant doc. P. Raška)

Navazující magisterský program je koncipován jako tzv. akademický program. Poskytuje prohloubení geografických znalostí z bakalářského studia. Převažují interdisciplinární kurzy a praktická témata. Studium rozvíjí dovednosti nalézt a posoudit geografické informační zdroje různých typů, analyzovat, interpretovat získané prostorové informace, využívat moderních geoinformatických prostředků a jejich prostřednictvím prezentovat a argumentovat výsledky své práce. Student dále umí aplikovat geoinformatické nástroje do státní správy (evidence nemovitostí, územní ochrana krajiny, územní plánování) a vytvářet GIS projekty řešící konkrétní problémy. V rámci programu jsou zařazeny i kurzy, které budou garantovány odborníky z dalších fakult UJEP. Zvýšená pozornost je věnována diskusi aplikačních možností metod geografického výzkumu. Student je veden k formulaci a návrhu vlastních metodických postupů. Po absolvování oboru má student možnost pokračovat v Ph.D. studiu v oboru Geographies of Transformations na PřF UJEP či v oboru jemu blízkém na jiné vysoké škole, nebo najde uplatnění na trhu práce.

Rigorózní řízení – rozšíření o právo konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr. bylo uděleno rozhodnutím RpVH UJEP na období do roku 15. 10. 2029.

Rigorózní řízení je vázáno na příslušný navazující magisterský studijní program Geografie a uchazeči o absolvování státní rigorózní zkoušky (SRZ) tedy musí být absolventy geografických či příbuzných programů v rámci oblasti vzdělávání č. 33 Vědy o Zemi (Nařízení vlády č. 275/2016 Sb.Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství). Míru příbuznosti programu posuzuje garant navazujícího magisterského studijního programu Geografie (N0532A330020) a proděkan pro studium na PřF UJEP na základě přihlášky k SRZ. Doporučuje se míru příbuznosti konzultovat s příslušným garantem ještě před podáním přihlášky k SRZ.

SRZ se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky. Téma rigorózní práce musí mít geografické zaměření ve smyslu výše. Adekvátnost tématu a osnovy práce posuzuje garant studijního programu na základě podané přihlášky k SRZ.

Příklady témat rigorózních prací:

 • Hodnocení náchylnosti území ke svahovým pohybům
 • Retrospektivní analýza hydrometeorologických a geomorfologických extrémů
 • Environmentální hodnocení klimatických a hydrologických parametrů vybraného povodí
 • Realizovatelnost přírodě blízkých retenčních opatření v urbánním a rurálním prostředí
 • Roční a sezónní trendy vybraných demografických parametrů v evropských zemích
 • Neoendogenní faktory územního rozvoje starých průmyslových regionů
 • Restrukturalizace ekonomiky v podmínkách globalizace (GPN, GVC)
 • Potravinové sítě a potravinová bezpečnost v lokální, regionální a státní perspektivě
 • Rekonstrukční geovizualizace vybraných krajinných celků a její využití v územním rozvoji
 • Vliv plánovacích politik na prostorové vzorce změn krajinného pokryvu
 • Srovnání modelů dopravní dostupnosti (aplikace v IZS)
 • Kartografická reprezentace hybridních kulturních fenoménů

Dle Rigorózního řádu PřF UJEP (čl. 4 odst. 6), může být v souladu s právními předpisy diplomová práce obhájená podle zákona č. 172/1990 Sb. nebo podle zákona o vysokých školách a vyhovující nárokům uvedeným v čl. 4 odst. 3 a 4 komisí uznána jako rigorózní práce. Pro účely žádosti o oprávnění uskutečňovat rigorózní řízení v Geografii je tento požadavek dále specifikován následovně. Vyhovění nárokům čl. 4 odst. 3 a 4 je doloženo splněním všech následujících podmínek: (a) hodnocením diplomové práce známkou výborně (příp. A dle ECTS), (b) publikováním výsledků diplomové práce uchazečem o titul RNDr. ve vědeckém recenzovaném časopise a (c) maximální dobou mezi obhajobou předkládané diplomové práce a podáním přihlášky k SRZ činící 10 let. Pro publikaci ve vědeckém recenzovaném časopise není rozhodující jazyk publikace, ale její charakter (časopis s vědeckou redakcí a standardním recenzním řízením) a role uchazeče o SRZ v autorském kolektivu (zřetelný musí být klíčový podíl na přípravě publikace, vyjádřený zpravidla pořadím v autorském kolektivu či uvedením autorských zodpovědností přímo v příslušné publikaci).

Disertační práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. nebo podle § 47 odst. 4 zákona, resp. rigorózní zkouška vykonaná podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle § 47 odst. 4 zákona může být komisí uznána jako rigorózní práce, resp. ústní zkouška, podle tohoto řádu.

Obsah státní rigorózní zkoušky:

Povinné předměty

 • Metodologie geografického výzkumu (v rozsahu dějiny geografického myšlení 20. stol. a dále, obecná metodologie vědy, formulace a testování hypotéz v geografickém kvantitativním a kvalitativním výzkumu, metodologie případových studií

Povinně-volitelné předměty I (jeden z uvedených dle tématu rigorózní práce, v tématickém rozsahu okruhů SZZ magisterského studia na PřF UJEP)

 • Obecné otázky fyzické geografie a environmentalistiky
 • Obecné otázky sociální geografie a regionálního rozvoje
 • Obecné otázky kartografie a geoinformatiky

Povinně-volitelné předměty II (jeden z uvedených dle tématu rigorózní práce, v rozsahu literatury dle doporučení komise SRZ)

 • Geoekologie a krajinná ekologie
 • Urbánní geografie a rozvoj
 • Rurální geografie a rozvoj
 • Kulturní geografie
 • Politická geografie a konfliktní regiony světa
 • Dálkový průzkum Země, geostatistika a analýza DMR

Postup pro vstup do rigorózního řízení:

 1. Doporučuje se míru příbuznosti absolvovaného programu a téma a osnovu práce konzultovat s příslušným garantem ještě před podáním přihlášky k SRZ – prosím kontaktujte pavel.raska@ujep.cz.
 2. Následně téma rigorózní práce a osnovu práce zapracujte do přihlášky k SRZ a doručte ji na studijní oddělení PřF UJEP.
 3. Po registraci přihlášky k SRZ studijním oddělením je posouzena oborová příslušnost uchazeče/uchazečky, adekvátnost tématu a osnovy rigorózní práce a splnění podmínek v případě, že je předkládána diplomová práce a s ní související publikace. Na tomto základě garant studijního programu v součinnosti se stálou komisí  pro SRZ (a) přijme téma práce a přidělí konzultanta/konzultantku, nebo doporučí úpravu tématu a osnovy (v případě, že je předkládána nová rigorózní práce), (b) vyjádří se ke splnění podmínek, je-li předkládána diplomová či disertační práce, (c) stanoví obsah ústní části SRZ.