Navazující studia

Anotace studijních programů

Neučitelské studium

Geografie (Geo N)

Navazující magisterský obor je tzv. akademický obor. Obor poskytuje prohloubení geografických znalostí z bakalářského studia. Převažují interdisciplinární kurzy a praktická témata. Studium rozvíjí dovednosti nalézt a posoudit geografické informační zdroje různých typů, analyzovat, interpretovat získané prostorové informace, využívat moderních geoinformatických prostředků a jejich prostřednictvím prezentovat a argumentovat výsledky své práce. Student dále umí aplikovat geoinformatické nástroje do státní správy (evidence nemovitostí, územní ochrana krajiny, územní plánování) a vytvářet GIS projekty řešící konkrétní problémy. V rámci oboru jsou zařazeny i kurzy, které budou garantovány odborníky z Fakulty sociálně ekonomické: Inovace a inovativní koncepty v regionálním rozvoji, Politika územního rozvoje. Zvýšená pozornost je věnována diskusi aplikačních možností metod geografického výzkumu. Student je veden k formulaci a návrhu vlastních metodických postupů. Po absolvování oboru má student možnost pokračovat v Ph.D. studiu v oboru Geografie či v oboru jemu blízkém na jiné vysoké škole, nebo najde uplatnění na trhu práce.

Učitelské studium

Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ (Geo NZŠ)

Studium oboru učitelství pro 2. stupen základních škol probíhá ve dvouoborových kombinacích a je určeno pro absolventy dvouoborových bakalářských studií příslušného oborového zaměření (včetně oborů “zaměřených na vzdělávání”) nebo integrovaného přírodovědného studia oboru Přírodovědné vzdělávání. Těžiště přípravy tkví ve studiu zvolených aprobačních oborů a jejich oborových didaktik a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z obou oborů, z pedagogiky a psychologie a obhajoby diplomové práce. Absolventi získávají kvalifikaci učitele na druhém stupni základní školy.

Učitelství geografie pro SŠ (Geo NSŠ)

Studium oboru učitelství pro střední školy probíhá ve dvouoborových kombinacích a je určeno pro absolventy dvouoborových bakalářských studií příslušného oborového zaměření. Těžiště přípravy tkví ve studiu zvolených aprobačních oborů a jejich oborových didaktik a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z obou oborů, z pedagogiky a psychologie a obhajoby diplomové práce. Absolventi získávají kvalifikaci učitele střední školy.