Závěrečné práce

Interní vedoucí závěrečných prací

doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Obory: sociální a regionální geografie, geografie životního prostředí

 • České regiony NUTS II – geografické hodnocení, specifika a problémy regionů (Severozápad, atd., identická metodika pro odlišná území, série BP) – (BP)
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – potenciál pro město i region (ekonomicky, sociální dopad, perspektivy vývoje, porovnání s jinými VŠ) – (BP)
 • Registr závěrečných prací na katedře geografie UJEP v Ústí nad Labem a jejich hodnocení (BP)
 • Geografie problémových oblastí mikroregionů Ústeckého kraje (např. tzv. sociálně vyloučené lokality, sociální stres) – (BP/DP)
 • Česká vysokoškolská geografie a srovnání se zeměmi EU (metodiky hodnocení vysokých škol, řazení geografie mezi skupiny věd, hlavní geografické přínosy, event. geografické školy) – (DP)
 • Regionální disparity zemí EU a jejich proměny (lze dále diferencovat disparity populační, ekonomické, sociální event. kulturní; popř. dle skupiny států, za jednotky NUTS II) – (DP)
 • Příčiny a následky uprchlické krize v Evropě (důvody, vývoj, geografické aspekty, civilizační diferenciace, sociologický výzkum, možnosti řešení) – (DP)
 • Globální vývojové změny makroregionů světa a jejich příčiny

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Obory: krajinná ekologie, geoekologie

 • Tvorba abiokomplexů malého modelové oblasti
 • Percepce krajiny, změn v krajině – komparace různých sociálních skupin
 • Tvorba abiokomplexů a vymezení střetů a rezerv v území

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Obory: kartografie, hodnocení kartografických děl, kognitivní mapování, kulturní geografie

 • Prostorové aspekty kultury/a kulturního dědictví (spíše BP)
 • Uplatnění mentálních map v geografickém výzkumu (BP i DP)
 • Geografická vizuální informace (ve výuce geografie), vizualizace jevů v geografii (BP i DP)
 • Výše uvedené jsou spíše oblasti, v rámci nichž lze téma práce řešit, bližší specifikace podá vyučující.
 • Kartografické kompetence studentů katedry geografie v letech 2010–2020 (DP) (konkrétní téma)

Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.

Obory: geoinformatika, krajinná ekologie

 • Prostorové analýzy dostupnosti služeb (BP, DP)
 • Volební geografie z pohledu prostorových dat (BP, DP)
 • Geografie urgentní medicíny, zpracování a vyhodnocení dat (spolupráce s Krajem a Zdravotnickou záchrannou službou) (BP, DP)
 • Vliv politických hranic na vývoj krajiny (BP, DP)
 • Metody Deep Learning (strojové učení) v rozpoznání geoobjektů a klasifikaci leteckých a družicových snímků

RNDr. Mgr. Ivan Farský, CSc.

Obory: fyzická geografie (hydrologie, meteorologie, klimatologie), geografie cestovního ruchu

 • Vypracování algoritmu výpočtu pH srážek
 • Geografická charakteristika vybraného povodí
 • Geografická charakteristika Východního Krušnohoří
 • Problematika sucha na vybraném území

RNDr. Mgr. Kristýna Flašarová

Obory: fyzická geografie, pedologie, paleogeografie kvartéru

 • Klimatické změny v kvartéru na základě studia spraší a paleopůd
 • Pedologie, půdní mapování

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Obory: rurální geografie, rozvoj venkova, ekonomická geografie, regionální geografie, regionální rozvoj / rozvoj venkova, prostorové plánování

 • Transformace ekonomiky měst a regionů, hodnocení míry rozvoje
 • Aktéři a podmínky rozvoje venkova, využití místních zdrojů
 • Podnikání a práce z domu na venkově
 • Řetězce přidané hodnoty na venkově a lokalizace venkovských ekonomik
 • Nezemědělské venkovské ekonomiky s důrazem na průmyslové podniky/zóny na venkově
 • Rurální idyla na obalech potravin
 • Přeshraniční interakce a spolupráce v česko-německém příhraničí
 • Průmyslové dědictví, industriální turismus a regionální rozvoj

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

Obory: fyzická geografie

 • Přírodní hrozby a rizika v krajině (regionálně geografická studie)
 • Terénní výzkum a dokumentace geologických a geomorfologických objektů v krajině (regionálně geografická studie) pro účely výuky fyzické geografie

RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.

Obory: geografie vzdělávání, geografické vzdělávání, regionální rozvoj, rurální geografie, kulturní geografie

 • Geografické aspekty vývoje sítě škol ve vybrané oblasti Česka nebo jiného státu
 • Komparace vývoje sítě škol v Česku a v zahraničí
 • Aspekty volby školy (základní či střední), případně proměny důvodů volby v souvislosti s pandemií Covid-19
 • Marketizace školství
 • Dopady pandemie Covid-19 na vztahy základních škol a jejich komunit
 • Image městské a venkovské základní školy v době pandemie Covid-19
 • Demografické aspekty vývoje sítě škol (vývoj počtu žáků aj.)
 • Vliv základního školství na formování regionální identity obyvatel
 • Rozvojové problémy periferních oblastí (nejrůznější problémy vyplývající z perifernosti území); vhodné reflektovat důsledky pandemie Covid-19
 • Rozvojové problémy strukturálně postižených oblastí (nejrůznější problémy především společenského, kulturního a ekonomického charakteru; vhodné reflektovat důsledky pandemie Covid-19
 • Dědictví minulosti a rozvoj lokalit a regionů, revitalizace prostředí (path-dependency)
 • Hranice, pohraničí se zaměřením na sociokulturní otázky (sociokulturní otázky pohraničí Česka dosidlovaného po 2. světové válce)

RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.

Obory: regionální geografie Evropy (stř. a JV), dějiny geografie a cestovatelství

 • Geografická charakteristika vybraných (zejména evropských) regionů
 • Aktuální problémy cestovního ruchu a jejich geografické souvislosti
 • Dějiny geografie (opomíjené osobnosti apod.)
 • Geografie sportu

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Obory: životní prostředí, fyzická geografie, geografie vzdělávání

 • Rozšíření invazních neofytů ve vybraném území
 • Postoje obyvatel vůči invazním druhům (v konkrétním území, ideálně v povodí Ploučnice)
 • Subjektivní vnímání významu faktorů snižujících kvalitu života ve městech
 • Externality spojené s dopravou ve vybraném městě

Mgr. Petr Meyer

Obory: geografie vzdělávání, GIS, kartografie, 3D modelování

 • Tvorba 3D modelu zaniklého sídla: modelová území Ralsko a Krušné hory
 • 3D rekonstrukce bývalého kampusu UJEP
 • 3D rekonstrukce zaniklé lokality v Ústí nad Labem
 • Analýza potenciálu využití 3D modelu zaniklé krajiny v cestovním ruchu
 • Tvorba databáze zaniklých lokalit města Ústí n. L. s využitím platformy ArcGIS Online
 • Využití platformy ArcGIS Online pro výuku zeměpisu (vhodné pro učitelské obory)
 • Analýza využitelnosti Atlasu životního prostředí Libereckého kraje v rámci výuky a návrh jeho možného rozšíření
 • Faktory ovlivňující volbu základní školy na venkově/ve městě
 • Komparace faktorů ovlivňujících volbu základní školy: venkov a město

Mgr. Eva Nedorostová

Obory: urbánní environmentalistika, životní prostředí

 • Urban Health
 • Problémy měst

Mgr. Jan Píša

Obory: rurální geografie, ekonomická geografie

 • Migrace na venkov – kvalitativní a kvantitativní výzkumy v oblasti kontraurbanizace z hlediska dopadů
 • Amenitní migrace a podnikatelská migrace na venkov, či do historických center menších měst
 • Pozitivní změny a jejich aktéři na příkladu rozvoje vybraných bývalých průmyslových měst či venkovských lokalit (komparativní a případové studie)

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

Obory: geomorfologie, přírodní rizika, environmentální dějiny, životní prostředí (měst)

 • Společenské dopady a percepce přírodních rizik ve vybraném regionu s důrazem na koncept zranitelnosti a resilience
 • Analýzy vybraných historických přírodních hazardů
 • Komunikace rizik a koprodukce znalostí o přírodních hrozbách a rizicích
 • Adaptační opatření společnosti (komunit) na náročné přírodní podmínky (antropogenně geomorfologický přístup)
 • Hodnocení geomorfologicky významných lokalit a jejich prezentace pomocí konceptu geomorphosites s důrazem na geoturismus a geovědní vzdělávání (vhodné pro učitelská studia)
 • Geomorfologické výzkumy – rozložení v prostoru, identita geomorfologů, jejich vztah k různým výzkumným metodám a přístupům a využití výsledků pro marketing geomorfologie jako oboru (založeno na rešerši, dotaznících a rozhovorech a tvorbě informačních materiálů)
 • Sledování změn využití území kombinací dokumentárních dat a terénního výzkumu – implikace pro management krajiny
 • Sledování vybraných aspektů kvality životního prostředí v městském prostředí

Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.

Obory: fyzická geografie, antropogenní geomorfologie, historická geografie a environmentální dějiny

 • Vývoj ploch vinic v údolí Labe mezi Děčínem a Ústím nad Labem
 • „Nová divočina“ na příkladu Předního Cínovce
 • Vývoj počtu ovocných stromů v Čechách v letech 1920–35
 • Vývoj sadů ve 20. století na příkladu vybrané lokality v Českém středohoří
 • Typologie plužin s využitím krajinných metrik
 • Morfologická diverzita agrárních tvarů reliéfu v Krkonoších
 • Komparace vybraných parametrů agrárních valů v Krušných horách a v Českém středohoří

Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.

Obory: demografie

 • Regionální diferenciace demografické a věkové struktury v Česku/Evropě
 • Diferenciace naděje dožití ve zdraví v Evropě
 • Regionální aspekty šíření onemocnění COVID-19 v Česku/Evropě
 • Historický vývoj obyvatelstva a jeho struktury na území současného Ústeckého kraje dle výsledků sčítání lidu

Mgr. Zdeňka Smutná

Obory: rurální geografie, ekonomická geografie

 • Alternativní potravinové sítě (APS) – na českém venkově a v městském prostoru
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Nové trendy směřující k udržitelnosti v produkci a spotřebě potravin (Food huby a další)

Mgr. Michaela Štěbetáková

Obory: udržitelný cestovní ruch, lokální ekonomika v chráněných územích

 • Potenciál ekoturismu/agroturismu v Česku
 • Marketingová strategie vybrané destinace
 • Životní cyklus destinace na konkrétním případu (popsání dané destinace v čase, porovnání konkrétních míst v jednotlivých fázích cyklu)
 • Časová dynamika vybrané destinace (sezónnost, denní změny návštěvnosti)
 • Speciální formy cestovního ruchu na příkladu ČR

Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D.

Obory: geografické vzdělávání, vizuální geografická informace, didaktika primárního přírodovědného vzdělávání, regionální geografie

 • Didaktické ztvárnění vybraného tematického celku ve výuce geografie (pouze BP)
 • Geografické hodnocení vybraného regionu
 • Integrované pojetí výuky geografie a tělesné výchovy
 • Analýza / hodnocení učebnic geografie nebo školních atlasů a jejich vlivy na procesy učení či vyučování
 • Dětská pojetí a miskoncepce ve výuce geografie
 • Percepce (vnímání, chápání) pouští (nebo jiných biomů) u jiných základních škol
 • Zjišťování názorů a postojů učitelů k didaktickým pomůckám (např. učebnice, školní atlasy apod.)
 • Využití obrysových map a výuka místopisu na základní nebo středních školách
 • Výzkum procesu učení  pomocí metody eye-trackingu (metoda měří pohyby učí a lze z ní určit, na “co” jedinec zaměřuje svou pozornost a na co nikoliv) – bližší informace u vyučujícího

Případně další témata z oblasti geografického vzdělávání / didaktiky geografie (na základní, střední či vysoké škole, příp. mezi širší veřejností).

Externí vedoucí závěrečných prací

RNDr. Adam Emmer, Ph.D. (CzechGlobe)

(při zájmu o téma kontaktujte nejprve Pavla Rašku)

 • „Dam removals“ a jejich vliv na erozně-akumulační poměry a geomorfologické procesy
 • Geografie, bibliometrie a trendy geomorfologického výzkumu ve střední Evropě
 • Přírodní hrozby v Youtube videích

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.)

(při zájmu o téma kontaktujte nejprve Pavla Rašku)

 • Využití geo- a earth-cachingu ve výuce/propagaci geomorfologie/fyzické geografie
 • Historie využití půdy území v povodí potoka Rytina, České středohoří

Povodí Ohře, s.p.

(při zájmu o téma kontaktujte nejprve Ivana Farského)

 • Geomorfologický rozbor údolní nivy ve vztahu k povodním (konkrétní lokalita)
 • Analýza historických povodní v konkrétním povodí (příčina, průběh, následek)
 • Zhodnocení vývoje území za několik desetiletí (i s využitím leteckých a satelitních snímků)
 • Zdokumentování vývoje hydrografie v povodí Bíliny (vodní toky, vodní stavby)
 • Vliv geografických faktorů na výskyt povodní v povodí Ohře (povodí Ploučnice, povodí Bíliny ad.)
 • Vyhodnocení vodohospodářského tématu pomocí GIS, IDRISI, DPZ apod. – analýza území (hydrologie, ochrana pozemků, eroze, vodní zdroje apod.)

Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří

(při zájmu o téma kontaktujte nejprve Pavla Rašku)

 • Geologický a geomorfologický výzkum vybraných lokalit (MCHÚ a jiné)
 • Biogeografický výzkum vybraných lokalit (MCHÚ a jiné)
 • Historickogeografické perspektivy cestovního ruchu (turismu) v Českém středohoří
 • Vliv vybraných staveb a aktivit na krajinu CHKO Českého středohoří
 • Návrh turistických cest a hodnocení potenciálu a rizik jejich výstavby a využití
 • Tvorba GIS projektů vycházejících z konkrétních potřeb mapové digitalizace, či analýz přírodních podmínek CHKO České středohoří