Absolventi a úspěchy

Absolventi

Neučitelské studijní obory

Díky znalostem z oblasti geografie, regionálního rozvoje, evropské integrace a dalších nadstavbových disciplín najde absolvent neučitelských studijních oborů uplatnění v institucích veřejné správy, ochrany přírody, orgánech a institucích Evropské unie, v krajinném plánování, cestovním ruchu či soukromé sféře. K uplatnění na trhu práce absolventům výrazně přispívají dovednosti s prací s geografickými informačními systémy, komunikace ve světových jazycích a dovednosti kvalifikovaně analyzovat a interpretovat informace. Již v průběhu studia mají studenti oboru Geografie střední Evropy a Geografie povinnost absolvovat praxi v instituci či organizaci mimo univerzitu, čímž poznávají fungování těchto pracovišť a zároveň získávají zkušenosti a kontakty pro budoucnost.

Učitelské studijní obory

Absolventi získávají kvalifikaci učitele na druhém stupni základní školy podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Kvalifikováni jsou pro přímou pedagogickou činnost ve dvou aprobačních předmětech na 2. stupni základních škol a na nižším stupni víceletých gymnázií.
Absolventi Geo NSŠ získávají kvalifikaci učitele střední školy podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Podle § 8 odst. 1 písm. c) téhož zákona získávají též kvalifikaci učitele druhého stupně základní školy. Absolventi se uplatní jako učitelé na gymnáziích, na středních odborných školách, popřípadě na nižším stupni víceletých gymnázií a na druhém stupni základních škol.

Příklady institucí z odborných praxí studentů

V průběhu studia absolvují studenti oboru Geografie střední Evropy a Geografie odborné praxe v minimálním rozsahu každé z praxí 10 pracovních dnů. V průběhu posledních tří let studenti úspěšně realizovali praxe např. v následujících institucích:

•    Eurocentrum Ústí nad Labem
•    AOPK Karlovy Vary
•    Správa CHKO Labské pískovce
•    Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor regionálního rozvoje
•    Správa NP České Švýcarsko
•    Informační centrum Teplice
•    Sokolovská uhelná, a. s.
•    Česká geologická služba
•    Česká inspekce životního prostředí Ústí nad Labem
•    Krajský úřad kraje Vysočina – odbor informatiky
•    Katastrální úřad pro Ústecký kraj
•    Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem
•    Městský úřad Bílina – odbor životního prostředí
•    Magistrát města Ústí nad Labem – odbor životního prostředí

Úspěchy

Zaměstnanci katedry i její studenti získali během posledních let za jejich vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost níže uvedená ocenění.

Zaměstnanci

2019
doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
– cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd
doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. – cena rektora UJEP za knihu roku

2016
Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
– Zvláštní cena rektora UJEP do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit

2014
Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
– Cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost (2.–3. místo)
PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. – Zvláštní cena rektora UJEP do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit

2013
Mgr. Pavel Raška, Ph.D. – Zvláštní cena rektora UJEP do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit

2010
doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., PřF – mimořádnou cenu rektorky za popularizaci vědy v mezinárodním měřítku

2004
doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. – Cena rektora za vědu a výzkum (2. místo)
Mgr. Martin Balej – Cena rektora za vědu a výzkum (3. místo)

Studenti

2023
Bc.
Lucie Kabelová – Cena děkana za vynikající výsledky v oblasti geografie získané v rámci řešení bakalářské práce
Mgr. Šárka Lukešová – Cena děkana za vynikající výsledky v oblasti geografie získané v rámci řešení diplomové práce
Mgr. Eliška Coubalová – Cena Zdeňka Horského (Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky) za vynikající diplomovou práci

2022
Mgr. Pavel Mlýnek
— stipendium statutárního města Teplice nejlepším studentům UJEP s bydlištěm v Teplicích
Bc. Antonín Čaniga – Cena děkana za vynikající výsledky v oblasti geografie získané v rámci řešení bakalářské práce
Mgr. Pavel Mlýnek – Cena děkana za vynikající výsledky v oblasti geografie získané v rámci řešení diplomové práce

2020
Bc. Pavel Mlýnek
– 2. místo v celostátní soutěži České geografické společnosti O nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie za bakalářskou práci.
Bc. Pavel Mlýnek – 3. místo v rámci cen rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti

2019
Mgr. Monika Kumstová – 2. místo v soutěži Czech envi thesis s prací na téma “Faktory snižující kvalitu životního prostředí ve městě: případová studie Turnova”

2018
Mgr. Ing. Miroslav Duda
– 1. místo v celostátní soutěži agentury Czech Tourism s kategorii „diplomové práce“ v oblasti cestovního ruchu.

2013
Ing. Bc. Miroslav Duda cena primátora města Ústí nad Labem za vědeckou a výzkumnou činnost studentů na UJEP, 1. místo v celostátní soutěži studentských prací v oboru geografie (kategorie bakalářské práce)

2012
Mgr. Jiří Dužár
– cena primátora města Ústí nad Labem za vědeckou a výzkumnou činnost studentů na UJEP
Mgr. Martin Řípa –
ocenění v soutěži Absolventská práce Ústeckého kraje 2012

2011
Bc. Jan Kostovič – 1. místo v celostátní soutěži Nadace Envioptimum v kategorii přírodovědných prací
Tomáš Málek – absolvent PF UJEP (obory geografie–základy společenských věd a obchodní ruština) z roku 2008. Obhájil na KGEO práci “Hodnocení krajinného potenciálu modelového území” (vedoucí dr. Balej) a na katedře bohemistiky práci (v ruštině, vedoucí doc. Skokan). V letech 2008–11 absolvoval interní aspiranturu na Univerzitě přátelství národů v Moskvě, kde v roce 2011 obhájil disertační práci na téma “Evoluce energetické politiky Ruska a zemí Evropské unie v podmínkách globalizace” v oboru politické problémy mezinárodních vztahů, globálního a regionálního rozvoje.

2009
Mgr. Jan Bartoš – 2. místo v soutěži GIS Ostrava o nejlepší bakalářskou práci, stipendium starosty MO Ústí nad Labem – město za vynikající studijní výsledky