Profil katedry

Současnost

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně je druhé největší a též druhé nejstarší univerzitní geografické pracoviště v Čechách. Spolupracuje s odborníky z praxe a se špičkovými výzkumnými týmy v Česku, Německu, Spojeném království i jinde v zahraničí.

Členové katedry na výjezdním zasedání v Dubičkách (září 2020)

Ve výzkumu i výuce se zaměřujeme na aktuální témata:

Rozmanitost kultur – Proč globalizace a evropská integrace přináší kromě výhod i problémy?
Rizika prostředí – Studujeme dynamiku životního prostředí a z ní plynoucí rizika.
Aktéři rozvoje – Co může jedinec učinit pro lepší svět? Hledáme aktéry a způsoby rozvoje např. v cestovním ruchu, průmyslu či zemědělství.
Virtuální světy – Vizuální komunikací, geoinformačními technologiemi a 3D modelováním zkoumáme a představujeme svět z různých perspektiv.
Svět ve škole – Zkoumáme, jak nejvhodněji pracovat s různými druhy geografických informací ve vzdělávání a pomáhat tak k lepší orientaci mladých lidí v dnešním světe.

Historie

Geografické pracoviště existovalo na škole od jejího počátku. Na původní Vyšší pedagogické škole (zal. 13. 9. 1954) v rámci katedry společenských věd. Na něm působil doc. PhDr. Leopold Joura. V roce 1961 byla zřízena společná katedra zeměpisu-dějepisu-přírodopisu a prací na pozemku. Z ní se brzy v souvislosti s růstem počtu pracovníků vyčlenila samostatná katedra zeměpisu, vedená do roku 1972 RNDr. Miroslavem Špůrem, CSc.

V pozdějších letech se ve vedení pracoviště vystřídali prof. RNDr. Václav Němeček, CSc., doc. RNDr. Bohuslav Štěpán, CSc., doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. (katedra geografie a biologie). V letech 1990–1991 vedl již opět samostatnou katedru geografie doc. RNDr. Jan Charvát, CSc., v letech 1991–1999 doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.

Od roku 1999 byl jejím vedoucím doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., který přivedl katedru nejdříve na Ústav přírodních věd. Tento ústav se v roce 2005 transformoval do Přírodovědecké fakulty. První aprobací byla matematika-zeměpis, která „vydržela“ po celou dobu existence školy. Postupně bylo možné studovat geografii v kombinaci s různými předměty (např. ruský jazyk, tělesná výchova, anglický jazyk).

V současné době se na katedře připravují budoucí odborníci z bakalářského oboru Geografie střední Evropy a učitelé v kombinacích s biologií, dějepisem, matematikou, německým jazykem, občanskou výchovou, tělesnou výchovou. Nabídka aprobačních předmětů se každoročně upravuje. V posledních letech zpravidla nabízíme zájemcům o studium na výběr pět až šest variant oborů.