Doktorské studium

Anotace studijního programu

Geographies of Transformations / Geografie transformací

Tento interdisciplinárně pojatý program realizovaný v anglickém jazyce rozvíjí dovednosti studentů zkoumat a porozumět zpětným vazbám mezi rozmanitými socioekonomickými, kulturními a environmentálními procesy, ústícími v transformaci geografických systémů. Zkoumaná témata zahrnují např. lokální adaptace na klimatické změny, transformaci společnosti a ekonomiky starých průmyslových regionů, vlivy globalizace na udržitelnost tradičních komunit.

Program reaguje na aktuální problémy a výzvy, plynoucí ze vztahu společnosti a přírodního prostředí. Skutečnost, že jsou tyto problémy a výzvy integrálně propojeny a mají prostorové ukotvení a projevy, jednoznačně dokládají např. dokumenty OECD (zejména Regional Outlook 2019: Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas). Konkrétně se pak problematika a její řešení projevují transformací geografických systémů. Při značné specializaci umožňuje geografie postihnout na jasně definovaných časových, prostorových a funkčních měřítkách procesy vedoucí k transformaci a jejich vzájemné vazby. Další informace naleznete v informačním letáku.

Témata, kterým se budou ve svých disertačních pracích doktorandi věnovat, jsou např.:

 • Management tradičních kulturních krajin v podmínkách environmentální změny
 • Transformační iniciativy a adaptace měst na klimatickou změnu
 • Změny nájemních modelů půdy v podmínkách ekonomické transformace
 • Měnící se politiky a aktéři ve smršťujících se městech
 • Dopady kulturní globalizace na udržitelné živobytí periferních území
 • Vizualizace změn prostorového chování společnosti
 • Koncept ekologické nejistoty a její percepce v mezinárodní komparativní perspektivě

Absolventi budou připravováni pro působení ve třech sférách:

 1. ve veřejné správě při tvorbě a koordinaci naplňování strategií a politik zaměřených na snižování rizik a nejistot plynoucích z transformace krajiny a společnosti a jejich vzájemných vazeb
 2. neziskovém i soukromém sektoru, zaměřeném na monitoring a zvládání negativních projevů geografických transformací a iniciaci aktérů územního rozvoje. Zde uplatní především integrující pohled na mechanismy geografických transformací lokalit a regionů, a schopnost kriticky posoudit nejistoty v předpokladech rozvojových politik a strategií
 3. v akademické sféře a dalších výzkumných organizacích, v nichž uplatní zejména schopnost definovat výzkumný problém a k němu vhodný metodologický přístup, zpracovat analyticky výsledky výzkumu a formou geografické syntézy je komunikovat stejně jako předávat formou výuky studentům.

Zájemcům o studium v doktorském studijním programu doporučujeme, aby před podáním přihlášky konzultovali zamýšlené téma disertačního projektu s garantem studiního programu (pavel.raska@ujep.cz). Podmínky pro přijetí do studia, téma práce a školitele/školitelku, případně konzultanta/konzultantku schvaluje Oborová rada studijního programu. Školitelem/školitelkou jsou osoby jmenované profesory či habilitované osoby, které mají prokazatelné vědecko-výzkumné a pedagogické výsledky s vazbou na předkládané téma disertačního projektu. Nehabilitované školitele/školitelky schvaluje na žádost garanta studijního programu předloženou skrze proděkana pro studium PřF UJEP Vědecká rada Přírodovědecké fakulty, přičemž osoby navržené jako školitele/školitelky by vždy měly být významnými osobnostmi v daném oboru naplňující kritéria vědecko-výzkumné a pedagogické práce adekvátní pro školení v doktorském studiu.

Oborová rada studijního programu:

 • doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (UJEP v Ústí nad Labem) – garant SP
 • doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. (UJEP v Ústí nad Labem)
 • doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (UJEP v Ústí nad Labem)
 • doc. Mgr. David Fiedor, Ph.D. (UP Olomouc)
 • doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (UK Praha)
 • Univ.-Prof. Dr.-Ing. Robert Knippschild (IÖER Dresden)
 • doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (UJEP v Ústí nad Labem)
 • prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (UP v Olomouci)
 • Prof. UAM dr hab. Piotr Matczak (AMU Poznań)
 • Dr Irene McMaster (University of Strathclyde)
 • doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (UK Praha)
 • doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. (Ostravská univerzita)