Doktorské studium

Anotace studijního programu

Geographies of Transformations / Geografie transformací

Tento interdisciplinárně pojatý program realizovaný v anglickém jazyce rozvíjí dovednosti studentů zkoumat a porozumět zpětným vazbám mezi rozmanitými socioekonomickými, kulturními a environmentálními procesy, ústícími v transformaci geografických systémů. Zkoumaná témata zahrnují např. lokální adaptace na klimatické změny, transformaci společnosti a ekonomiky starých průmyslových regionů, vlivy globalizace na udržitelnost tradičních komunit.

Program reaguje na aktuální problémy a výzvy, plynoucí ze vztahu společnosti a přírodního prostředí. Skutečnost, že jsou tyto problémy a výzvy integrálně propojeny a mají prostorové ukotvení a projevy, jednoznačně dokládají např. dokumenty OECD (zejména Regional Outlook 2019: Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas). Konkrétně se pak problematika a její řešení projevují transformací geografických systémů. Při značné specializaci umožňuje geografie postihnout na jasně definovaných časových, prostorových a funkčních měřítkách procesy vedoucí k transformaci a jejich vzájemné vazby. Další informace naleznete v informačním letáku.

Témata, kterým se budou ve svých disertačních pracích doktorandi věnovat, jsou např.:

  • Management tradičních kulturních krajin v podmínkách environmentální změny
  • Transformační iniciativy a adaptace měst na klimatickou změnu
  • Změny nájemních modelů půdy v podmínkách ekonomické transformace
  • Měnící se politiky a aktéři ve smršťujících se městech
  • Dopady kulturní globalizace na udržitelné živobytí periferních území
  • Vizualizace změn prostorového chování společnosti
  • Koncept ekologické nejistoty a její percepce v mezinárodní komparativní perspektivě

Absolventi budou připravováni pro působení ve třech sférách:

  1. ve veřejné správě při tvorbě a koordinaci naplňování strategií a politik zaměřených na snižování rizik a nejistot plynoucích z transformace krajiny a společnosti a jejich vzájemných vazeb
  2. neziskovém i soukromém sektoru, zaměřeném na monitoring a zvládání negativních projevů geografických transformací a iniciaci aktérů územního rozvoje. Zde uplatní především integrující pohled na mechanismy geografických transformací lokalit a regionů, a schopnost kriticky posoudit nejistoty v předpokladech rozvojových politik a strategií
  3. v akademické sféře a dalších výzkumných organizacích, v nichž uplatní zejména schopnost definovat výzkumný problém a k němu vhodný metodologický přístup, zpracovat analyticky výsledky výzkumu a formou geografické syntézy je komunikovat stejně jako předávat formou výuky studentům.