Bakalářská studia

Anotace studijních programů

Geografie (Geo)

Geografie je koncipována jako tzv. akademický obor. Jeho absolventi jsou zejména připraveni pro přechod do praxe, mohou však také pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Tento obor poskytuje komplexní vhled do všech základních geografických disciplín, přičemž je kladen akcent na provázanost přírodního a socioekonomického
(humánního či společenského) subsystému krajinné sféry. Základ bakalářského studia oboru Geografie tvoří obecné geografické disciplíny (fyzická geografie a geoekologie, ekonomická geografie, sociální geografie a regionální rozvoj, udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí), regionální geografie a geoinformatika. Společně s poznatky si student osvojuje analytické metody jednotlivých geografických věd a získává schopnost vyhodnocovat a interpretovat geografická data.

Geografie střední Evropy (GSE)

Geografie střední Evropy je koncipována jako tzv. profesně orientovaný obor. Od jeho absolventů se neočekává pokračování v navazujícím magisterském oboru, ať už na stejné nebo jiné vysokoškolské instituci. Tento obor zahrnuje převážně socioekonomické disciplíny a také řadu ne-geografických kurzů, které absolventům dávají širší rozhled v praktických otázkách implementace geografických znalostí ve veřejné správě a v soukromém sektoru. Posílena je i jazyková výbava o druhý jazyk. Studium připravuje odborníky pro oblast mezinárodní a přeshraniční spolupráce. Studium je zaměřeno na problematiku evropské integrace, kulturní a politické prostředí Evropské unie, regionální politiku a rozvoj, životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v evropském prostoru – to vše s důrazem na země střední Evropy.

Geografie dvouoborová (Geo 2ob.)

Studium zahrnuje obecné geografické vzdělání (fyzická geografie, sociální geografie, regionální geografie) a zkušenosti z práce s geografickými informačními systémy. Specializované předměty jsou zaměřeny na problematiku regionálního rozvoje, hodnocení krajiny a životní prostředí. Geografie je v rámci tohoto oboru kombinována s jinými předměty – především v rámci Přírodovědecké fakulty (biologie, fyzika, chemie a matematika), Filozofické fakulty (historie, politologie, německý jazyk a literatura) a Pedagogické fakulty (tělesná výchova). Geografie pro dvouoborové studium je nabízena zejména uchazečům, kteří po absolvování bakalářského stupně chtějí pokračovat v navazujícím magisterském dvouoborovém studiu učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a učitelství geografie pro střední školy. Profil absolventa však počítá i s možností pokračovat v neučitelském studiu geografie (díky volbě modulu povinně volitelných kurzů nepedagogického směru), příp. jeho vstupu do praxe a s uplatněním na trhu práce.