Bakalářská studia

Anotace studijních programů

Geografie (Geo, akreditováno v rámci IA do 17. 12. 2030, garant dr. V. Hruška)

Geografie je koncipována jako tzv. akademický studijní program. Jeho absolventi jsou připraveni pro přechod do praxe (např. v územním rozvoji, ochraně přírody a krajiny, cestovním ruchu), mohou však také pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Tento program poskytuje komplexní vhled do všech základních geografických disciplín, přičemž je kladen akcent na provázanost přírodního a socioekonomického (humánního či společenského) subsystému krajinné sféry. Základ bakalářského studia Geografie tvoří obecné geografické disciplíny (fyzická geografie a geoekologie, ekonomická geografie, sociální geografie a regionální rozvoj, udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí), regionální geografie a kartografie s geoinformatikou. Společně s poznatky si student osvojuje analytické metody jednotlivých geografických věd a získává schopnost vyhodnocovat a interpretovat geografická data.

Geografie pro vzdělávání (GpV, akreditováno v rámci IA do 17. 12. 2030, garant dr. S. R. Kučerová)

Studijní program je prvním stupněm přípravy na profesi učitele. Pro dosažení úplných kompetencí k učitelské profesi absolvent musí pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství (např. Učitelství geografie pro SŠ na UJEP). Studijní program zahrnuje obecné geografické vzdělání (fyzická geografie, sociální geografie, regionální geografie, kartografie a základy geoinformatiky) a blok pedagogicko-psychologických disciplín. Geografie je v rámci tohoto oboru kombinována s jinými předměty – především v rámci Přírodovědecké fakulty (biologie, fyzika, chemie a matematika), Filozofické fakulty (historie, politologie, německý jazyk a literatura) a Pedagogické fakulty (tělesná výchova, Anglický jazyk). Ačkoliv studium připravuje především učitele zeměpisu a geografie, profil absolventa počítá i s možností pokračovat v neučitelském studiu geografie, příp. s přímým uplatněním na trhu práce.

Aplikovaná geoinformatika (AGI, akreditováno v rámci IA do 15. 10. 2024, garant doc. J. Pacina)

Studijní program je spoluuskutečňován katedrou geoinformatiky FŽP UJEP a katedrou geografie PřF UJEP. V rámci programu se studenti seznamují s matematickými a informatickými základy fungování geoinformačních technologií a metodami sběru, analýzy a interpretace prostorových dat moderními metodami.

Geografie střední Evropy (GSE) – končící program

Geografie střední Evropy je studijní program, který byl realizován od roku 2005 a za dobu existence jej absolvovalo několik set absolventů. V roce 2022 realizace tohoto studijního programu končí a na základě měnících se požadavků praxe byly některé předměty tohoto programu integrovány do inovovaného bakalářského studia Geografie (viz výše). Program zahrnoval převážně socioekonomické disciplíny a také řadu negeografických kurzů, které absolventům dávaly širší rozhled v praktických otázkách implementace geografických znalostí ve veřejné správě a v soukromém sektoru. Posílena byla i jazyková výbava o druhý jazyk. Studium připravovalo odborníky pro oblast mezinárodní a přeshraniční spolupráce. Studium bylo zaměřeno na problematiku evropské integrace, kulturní a politické prostředí Evropské unie, regionální politiku a rozvoj, životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v evropském prostoru – to vše s důrazem na země střední Evropy.

Geografie dvouoborová (Geo 2ob.) – končící program

Jedná se o končící studijní program, který aktuálně pokračuje v inovované podobě pod názvem Geografie pro vzdělávání (viz výše). Studium zahrnovalo obecné geografické vzdělání (fyzická geografie, sociální geografie, regionální geografie, kartografie a geoinformatika) a dále blok pedagogicko-psychologických disciplín.