Historie pobočky ČGS

<< hlavní stránka Severočeské pobočky ČGS


Česká geografická společnost při Akademii věd České republiky je vědeckou společností, která existuje v různých podobách a pod různými názvy přes 120 let, a je tak jednou z nejstarších vědeckých společností u nás. Vznikla v roce 1894 a od téhož roku je vydáván odborný časopis České společnosti zeměpisné, který se také v průběhu doby měnil a dnes nese jméno Geografie.

Členy společnosti byli v době její existence prakticky všichni naši přední geografové a při prohlížení jednotlivých čísel Sborníku defilují před našima očima příspěvky, které dnes jsou již zapomenuty, nebo jsou informace v nich již tak známé, že ani neuvažujeme o době jejich vzniku. Předchůdcem této odborné stavovské společnosti byla společnost, která v sobě sdružovala nejenom geografy, nýbrž i další pracovníky v přírodních vědách. Byl to Klub přírodních věd, vzniklý již v roce 1870. Také v nově vzniklém klubu historiků, založeném 1872, byli účastni i mladí geografové v sekci přírodovědecké. Společnost měla sídlo na Karlově univerzitě v Praze. Snaha o spolek geografů je však ještě starší a souvisí s problémy na univerzitě (česká, německá).

Přípravný výbor pro založení čistě geografické odborné společnosti se schází na počátku roku 1894 a hlavními aktéry jsou J. Metelka a J. Frejlach. Po schválení stanov c. k. komisí v Praze se 1. května 1894 schází v Měšťanské besedě v Praze za předsednictví profesora Kopistky první valná hromada. Schvalovaly se stanovy a první výkonný výbor. Předsedou se stal profesor geologie J. N. Woldřich. Dalšími členy byli profesor Augustin a F. Sobek, dr. Metelka, dr. Frejlach. Knihovníkem J. Kořenský a sekretářem H. Kollmann.

Současně bylo rozhodnuto o vydávání Sborníku zeměvědného. Dnešní Česká geografická společnost navazuje na vše pozitivní, co bylo ve společnosti vykonáno a svou velikostí členské základny patří k větším odborným společnostem v Akademii věd ČR. Postupem doby byly ustavovány i další regionální pobočky po celém tehdejším Československu před i po válce.

Severočeská pobočka vznikla 27. listopadu 1961 na zeměpisném pracoviště tehdejší Vyšší pedagogické školy v Ústí nad Labem. Nejprve se sešel přípravný výbor, který na svém jednání projednal organizační a administrativní náležitosti. Jeho členy byli M. Havrda (vedoucí katedry zeměpisu na nově vzniklém pedagogickém institutu po zrušení Libereckého kraje a převedení tehdejší katedry z vysoké školy v Liberci do Ústí nad Labem). V. Němeček, B. Štěpán, M. Špůr a S. Suchevič, všichni pracovníci nové katedry.

Zakládající členská schůze tvořená členy výboru a 10 novými členy (mezi nimiž byli M. Hanzlíková a P. Jančárek a J. Zichová z Mostu, M. Kincl z Lovosic, V. Mostecký a V. Železný z Litoměřic, V. Matějka z Teplic, V. a M. Novákovi z Terezína, F. Pinc z Ústí nad Labem, většinou učitelé nového Pedagogického institutu) schválila všechny potřebné dokumenty. Pobočka začala vyvíjet velmi intenzivní činnost a již v roce následujícím organizovala v Teplicích IX. sjezd celé Geografické společnosti.

Hlavní činností byla práce s učiteli v okruhu působnosti. Prostředkem byly zajímavé a hojně navštěvované přednášky k odborným tématům nebo přednášky s filmy a diapozitivy z cest. Byly organizovány i exkurze a zájezdy pro studenty Institutu i učitele z praxe. V průběhu doby byl ustaven i studentský odbor, který organizoval studenty v jejich aktivitách. Zde je dobré připomenout práci doc. J. Charváta, který byl duší řady akcí. Pobočka měla ve svých řadách nejenom vynikající geografy (geology, historiky a i jiné odbornosti) z praxe, nýbrž i spoustu schopných učitelů ze všech typů škol. Jejich počet byl vždy blížící se stovce.

V osmdesátých letech 20. století byla ustavena velmi aktivní skupina na Liberecku, kterou organizoval a vedl I. Farský. Tato skupina se po vzniku katedry geografie na Technické univerzitě v Liberci odpojila a dodnes je samostatnou pobočkou ČGS. Po roce 1989 nastal v pobočce velký útlum související se změnami ve společnosti. Zanikl studentský odbor (pracoval pak velmi aktivně asi tři roky koncem devadesátých let pod vedením studenta V. Zákoutského a I. Farského). Také mezi učiteli se postupně snížil zájem o členství v ČGS, takže v první dekádě 21. století čítala Severočeská pobočka ČGS celkem asi 20 členů z Ústí nad Labem a jeho okolí. V posledních 10 letech však počet členů pobočky opět narostl a v rámci meziregionálního srovnání patří členská základna k nejmladším, a to díky řadě studentů a čerstvých absolventů katedry geografie PřF UJEP.

Z větších akcí pořádaných pobočkou lze připomenout organizaci oslav v souvislosti se 150. výročím narození J. Payera v Teplicích, spolu s vydáním sborníků (Krutský, Farský). Do povědomí české geografie se Severočeská pobočka zapsala zvláště spoluorganizací XX. jubilejního sjezdu České geografické společnosti v roce 2002 (předsedou organizačního výboru byl M. Jeřábek). V regionu pobočka soustavně působí popularizací geografických témat a spolurealizací programů celoživotního vzdělávání pro pedagogy. Mezi pedagogy je znám zvláště Den geografie (dříve pořádán J. Peštovou, později Z. Pavlasovou a S. R. Kučerovou), který každoročně navštíví více než 30 pedagogů, zvláště absolventů ústecké geografie. Mezi studenty a žáky všech typů škol a veřejností je pak známa popularizační akce Týden geografie, která se koná pravidelně v listopadu již od roku 2006 a přitahuje každý rok zhruba 100 zájemců. Program se obvykle sestává z odborných přednášek členů pobočky ČGS, zvaných expertů i studentů katedry geografie, projekcí filmových dokumentů, diskuzních pořadů (Hyde Park) a studentských cestovatelských přednášek. Od roku 2015 byla ČGS vytvořena síť podobných akcí pod názvem Dny geografie po celém Česku, od roku 2019 se naše pobočka rozhodla připojit k tomuto názvu.

Do budoucna si lze přát, aby zájem o práci ve společnosti vzrůstal a přicházeli mezi nás noví členové s aktivním přístupem.

Sestaveno s využitím informací I. Farského a P. Rašky, aktualizováno.

Členové katedry v osmdesátých letech 20. stol. (zleva B. Štěpán, K. Kunc, J. Charvát, M. Špůr)

Pokud je ještě někdo, kdo by nám mohl k práci pobočky dodat nějaké informace, rádi je přivítáme na e-mailu: petr.trahorsch@ujep.cz