Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.

Tajemník katedry / příprava rozvrhu

Odborné zaměření: fyzická geografie, historická geografie a environmentální dějiny

Místnost: CPTO-4.28, Telefon: +420 475 28 6755, E-mail: jiri.riezner@ujep.cz

Konzultační hodiny: úterý 11.00–13.00, středa 15.00–16.00


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Jiří Riezner vystudoval učitelství historie a geografie (Mgr.) a fyzickou geografii (Ph.D.) na Masarykově univerzitě v Brně. Po několika pobytech v Německu (studium a pracovní stáže) nastoupil v roce 2009 jako odborný asistent na katedru geografie PřF UJEP. Zpočátku se zabýval agrárními tvary reliéfu a jejich vegetací. Postupně přesunul svůj zájem k dalším výzkumným tématům, jedná se zejména o problematiku vývoje využití ploch a adaptaci lidské společnosti na náročné přírodní podmínky horských oblastí. V posledních letech se zaměřuje i na vybrané formy vzpomínkové kultury sudetských Němců.

Vzdělání a odborný růst

  • 2000 Mgr. Masarykova univerzita (učitelství zeměpis – dějepis)
  • 2007 Ph.D. Masarykova univerzita (pro obor fyzická geografie)

Odborné aktivity

  • 2009– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Významné publikace z poslední doby

  • RAŠKA, P., RIEZNER, J., MAHR, J. (2018). Adaptace lidské společnosti na život v horách. Geografické rozhledy, 27(5), 4–7.
  • BOBR, L., RIEZNER, J. (2017). Scénické silnice a jejich proměny na příkladu USA a Německa. Geografické rozhledy, 26(3), 31–32.
  • RAŠKA, P., RIEZNER, J., POKORNÝ, R., HOLEC, M., RAŠKA, M. (2017). Relations between Biotic and Abiotic Diversity in Abandoned Basalt Quarry and Its Relevance for Ecological Restoration (Radobýl Hill, Northern Czechia). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis , 65(1), 151–166.
  • RIEZNER, J. (2017). Budní hospodářství ve vlastivědných publikacích vysídlených německých obyvatel Krkonoš. Opera Corcontica, 54, 103–116.
  • RIEZNER, J. (2017). Adaptace krušnohorského lidového domu na klimatické podmínky. Národopisný věstník, 24(2), 63–86.

Projekty

Členství v odborných organizacích

  • Česká společnost pro krajinnou ekologii
  • Česká geografická společnost