doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Prorektor pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (UJEP)

Odborné zaměření: geoekologie, krajinná ekologie, hodnocení krajiny

Místnost: CPTO-4.26, Telefon: +420 475 28 6751, E-mail: martin.balej@ujep.cz

Konzultační hodiny: na základě dohody e-mailem


Nabídka závěrečných prací

Osobní profil

Vzdělání a odborný růst

 • 2000 Mgr. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (učitelství matematika – zeměpis)
 • 2008 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (pro obor fyzická geografie)
 • 2009 RNDr. Univerzita Karlova v Praze (fyzická geografie)
 • 2012 Doc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešově (geografie)

Odborné aktivity

 • 2000–2005 odborný asistent (KGEO PF UJEP)
 • 2005–2010 proděkan pro rozvoj a informatizaci PřF UJEP
 • 2010–2012 odborný asistent (KGEO PřF UJEP)
 • 2012– dosud docent (KGEO PřF UJEP)
 • 2012–2015 vedoucí katedry geografie
 • 2015–2023 rektor UJEP

Významné publikace z poslední doby

 • BALEJ, M. (2011). Landscape metrics as indicators of the structural landscape changes – two case studies from the Czech Republic after 1948. Journal of Land Use Science (Taylor and Francis), https://1url.cz/Qzikd
 • BALEJ, M., ANDĚL, J. (2011). Typology of the districts in Czechia based on land cover structure. Geografie, 116(2), s. 172-190. IF=0,787
 • RAŠKA, P., BALEJ, M., RAŠKA, M. (2011). Differential evolution of rockwall and talus cones in abandoned basalt quarries and its implications for restoration management: case study from the Radobyl Hill, N Czech Republic. International Journal of Mining, Reclamation and Environment (Taylor and Francis), https://1url.cz/KzikD
 • BALEJ, M., RAŠKA, P., ANDĚL, J., CHVÁTALOVÁ, A. (2010). Memory of a landscape – a formative component of regional identity?. In Landscape Modelling: Geographical Space, Transformation and Future Scenarios. Amsterdam: Springer Netherlands, s. 107-121
 • BALEJ, M., ANDĚL, J., ORŠULÁK, T. (2007). Environmental stressors and stress as a natural/human interdisciplinary issue (case study from the Northwestern part of the “Sudetenland”). Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 1–2, s. 53-74.

Projekty

 • GA AV ČR, IAA311230901 (2009–2012). České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?, řešitel M. Jeřábek, spoluřešitel
 • MŠMT ČR, EE2.3.09.0121 (2009–2012). To je věda, seznamte se” – podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, řešitelka A. Chvátalová, spoluřešitel
 • GA ČR, 403/06/0243 (2006–2008). Utváření sociálních struktur na pozadí měnící se kulturní krajiny v období transformace, řešitel J. Anděl, spoluřešitel
 • MPSV ČR 1J 008/04-DP1 (2004–2009). Metodika hodnocení sociálních a ekologických souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace, řešitel J. Anděl, spoluřešitel
 • Výzkumný záměr č. 00002 (2000–2004). Severozápadní Čechy na prahu třetího tisíciletí – regionálně orientovaný výzkum na PF UJEP Ústí n.L., podzáměr 000023 „Geografické zhodnocení regionálního rozvoje severozápadních Čech“, kolektiv: J. Anděl (zodpovědný řešitel za podzáměr 000023), spoluřešitel

Členství v odborných organizacích

 • 2007-dosud hodnotitel projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (obor geografie, krajinná ekologie, fyzická a sociální geografie)
 • 2009-dosud hodnotitel projektů Grantové agentury Akademie věd ČR (obor geografie, krajinná ekologie, fyzická a sociální geografie)
 • 2009-dosud hodnotitel projektů Fondu rozvoje vysokých škol
 • 2010-dosud hodnotitel projektů Operačního programu Věda a výzkum pro inovace (VaVpI)
 • 2010-dosud hodnotitel projektů programů alfa a omega TA ČR
 • od 2012 recenzent pro zahraniční časopis Journal of Land Use Science – SCOPUS
 • od 2011 recenzent pro tuzemský časopis Moravian Geographical Reports (vydavatel Ústav geoniky AV ČR) – SCOPUS
 • od 2010 recenzent pro tuzemský časopis Oecologica – SEZNAM ČASOPISŮ
 • od 2008 recenzent pro tuzemský časopis Geoscape
 • od 2008 recenzent pro zahraniční časopis Journal of Geography and Regional Planning
 • člen IALE (International Association for Landscape Ecology),
 • člen ČGS (Česká geografická společnost)
 • člen PECSRL (Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape)
 • člen mezinárodní redakční rady zahraničního časopisu Journal of Geography and Regional Planning