Povaha a dynamika lokálních konfliktů o využití území v polyracionálním prostředí

Grantová agentura České republiky: 20-11782S (2020–2022)
Řešitel: doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (UJEP); Mgr. Stanislav Martinát, Ph.D. (ÚGN AV ČR, v.v.i.)
Člen týmu (za katedru): Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.; Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.


Popis: Krajina je zásadním, avšak omezeným zdrojem a územní plánování, čelící výzvám v podobě populačního růstu, klimatické změny či energetické udržitelnosti, naráží na možnosti přizpůsobit její využití rozdílným hodnotám a představám týkajících se budoucího vývoje. Zatímco normativní teorie rozhodování poskytují obecná vysvětlení vzniku konfliktů, teorie a praxe plánování vyžaduje studium motivací a mechanismů stojících v pozadí konfliktů o krajinu v různých sociokulturních, ekonomických a environmentálních podmínkách. Cílem projektu je s využitím teorie polyracionality zkoumat konflikty o krajinu v postsocialistické plánovací teorii a praxi. V empirické rovině analyzujeme konflikty o využití krajiny na celostátní úrovni ve vybraných konfliktních oblastech (záplavové území, zemědělské krajiny, brownfieldy či energetické projekty) a analyzujeme rozdílné racionalizace využití krajiny na různých institucionálních úrovních. Na základě identifikace klíčových faktorů vzniku konfliktů vytvoříme jejich typologii včetně návrhu adaptivních strategií k jejich řešení.