Environmentálně motivované regulace v dopravě

Celý název: Environmentálně motivované regulace v dopravě na příkladu středně velkých transformujících se měst ve střední a východní Evropě
Interní grantová agentura/studentská grantová soutěž UJEP (2022–2024)
Řešitel: Mgr. Ondřej Šmíd
Člen týmu: doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (školitel)


Popis: Cílem projektu je navrhnout a ověřit metodologický postup pro hodnocení zdrojů, implementace a efektivity environmentálně motivovaných regulací v dopravě ve středně velkých městech střední a východní Evropy. Při tomto výzkumu bude využita obsahová a diskursivní analýza strategických dokumentů, polostrukturované rozhovory s hlavními aktéry v dotčených městech a rovněž terénního šetření zaměřeného na mapování regulačních opatření.