Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech

Grantová agentura České republiky; P404/12/1112 (2012–2014)
Řešitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (UK); doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (UJEP)
Člen týmu (za katedru): doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.; doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.; RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; Mgr. Pavel Raška, Ph.D.; Mgr. Darina Posová, Ph.D.; doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.


Popis: Projekt rozvíjel předchozí výzkumy regionální identity a historické geografie (změny využití krajiny, krajina jako dědictví). Zaměřoval se na analýzu procesu formování územních identit, zejména regionální identity a identity regionů, v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou v Česku. Řešil otázky týkající se identifikace vnitřeního potenciálu rozvoje specifické oblasti (ve smyslu socio-ekonomickém i socio-kulturním) severozápadních Čech (zájmová oblast 3 krajů: Ústecký, Karlovarský a Liberecký). V první části výzkumu byla analyzována jak vnitření image území (jeho percepce vlastními obyvateli), tak image vnější (v rámci Česka). Míra sounáležitosti lidí s územím, které užívají, vnímání místní krajiny a jejích hodnot, percepce krajinných změn byly předmětem druhé části výzkumu v modelových územích s odlišnou geografickou polohou, s odlišnou mírou krajinných změn i odlišným životním stylem obyvatel.