Sekce vzdělávání v geografii


Cílem sekce vzdělávání v geografii je podporovat rozvoj geografického vzdělávání (nejen) v regionu severozápadního Česka. Ambicí členů Centra je zprostředkovat komunikaci mezi pedagogickou praxí a akademickou sférou tak, aby nové poznatky geografického výzkumu byly co nejefektivněji a nejrychleji implementovány do praxe výuky na základních a středních školách.

Realizujeme tyto činnosti:

  • podporu výuky zeměpisu a tedy i učitelů tohoto předmětu (např. zprostředkování didaktických prostředků učitelům, pořádání vzdělávacích akcí pro učitele), 
  • realizaci výuky geograficko-didaktických předmětů na katedře geografie UJEP (příprava budoucích učitelů zeměpisu),
  • komunikaci se školami či dalšími vzdělávacími institucemi, 
  • výzkumnou činnost v oblasti geografického vzdělávání (realizace výzkumných projektů, publikace výzkumných studií apod.).

Publikační činnost

Články v odborných časopisech

Projekty

Obrysové mapy

Obrysové mapy jsou jednou z nejpoužívanějších pomůcek výuky místopisných pojmů. Řada obrysových map, které jsou dostupné v učebnicích, na webu či v dalších didaktických prostředcích však neposkytují učiteli možnost diferencovat výuku podle jejích cílů. Z toho důvodu vytvořil autorský kolektiv Centra geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii (GEOEDU) editovatelné obrysové mapy, v rámci nichž má učitel možnost si sám zvolit, které místopisné prvky se na výsledné obrysové mapě zobrazí a které nikoliv. Cílem vytvořených editovatelných obrysových map je tak umožnit učitelům diferencovat výuku místopisných pojmů pomocí obrysových map z pohledu specifik žáků, jeho stylu výuky i cílů vzdělávání. Nabízené obrysové mapy může učitel editovat přímo v prostředí Powerpoint, které je pro vyučující známé a nepotřebují k němu speciální software či registraci.